ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اول‍وی‍ت‌‎ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اول‍وی‍ت‌‎ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌‌
همکار(ان): 
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۰
نوع طرح پژوهشی: 
وضعیت طرح: 
دسته‌بندی موضوعی: 
چکیده: 

در ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ن‍ی‍ز ه‍م‍چ‍ون‌ دی‍گ‍ر م‍راک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ در ح‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ا م‍وض‍وع‍ات‌ ن‍وی‍ن‌ و م‍ت‍ن‍وع‍ی‌ روب‍ه‌ رو اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍ر ک‍دام‌ ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ رس‍ن‍د. از طرف‌ دی‍گ‍ر ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ه‍م‍چ‍ون‌ دی‍گ‍ر م‍راک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ وی‍ژه‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ا م‍ح‍دودی‍ت‌‌ه‍ای‌ زی‍ادی‌ م‍واج‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ن‍م‍ی‌‌ت‍وان‍د ث‍روت‌ و دارای‍ی‌ خ‍ود را ب‍ه‌ دس‍ت‌ ت‍ص‍ادف‌ و م‍ی‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ب‍س‍پ‍ارد، ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ دل‍ی‍ل‌ ن‍اگ‍زی‍ر از ان‍ج‍ام‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ و اول‍وی‍ت‌‌ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‌. ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ن‍ظور در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍س‌ از م‍رور ادب‍ی‍ات‌ م‍وج‍ود در زم‍ی‍ن‍ه‌ اول‍وی‍ت‌ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌ از ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍وض‍وع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ داده‌ م‍ی‌ش‍ود و در ادام‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ در آن‌ه‍ا از م‍وض‍وع‍ات‌ و زی‍ر ح‍وزه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ س‍خ‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ی‍ان‌ آم‍ده‌ ب‍اش‍د. س‍پ‍س‌ م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ا ب‍رای‌ اول‍وی‍ت‌ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ از دی‍دگ‍اه‌ ای‍ش‍ان‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ی‌ش‍ود. پ‍س‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ (MADM) ت‍رت‍ی‍ب‌ م‍وض‍وع‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ در اول‍وی‍ت‌ ه‍س‍ت‍ن‍د از دی‍دگ‍اه‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌ش‍ود.

طبقه بندی موضوعی: 
استناد: 
حسینی بهشتی، ملوک‌السادات، و محمد ایرانشاهی. ۱۳۹۰. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اول‍وی‍ت‌‎ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی