ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍ت‍رج‍م‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌)

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍ت‍رج‍م‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌)
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۹۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

این طرح شامل دو مرحله می باشد: در مرحله اول ضمن یک مرور کلی بر سابقه پژوهش‌هایی که دیگر متخصصان این حوزه انجام‌ داده‌اند به معرفی برخی نرم‌افزارهای موجود پرداخته خواهد شد. در مرحله دوم طرح کلی ساخت نرم‌افزار مترجم فارسی ارائه خواهد شد که هدف این طرح نیز می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، مهدی، و عمار جلالی‌منش. ۱۳۹۰. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍ت‍رج‍م‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه