خبر

نمای نشریه‌های 2018 منتشر شد

نمای نشریه‌های ۲۰۱۸ منتشر شد

تازه‌ترین گزارش سامانه «نما» با عنوان «نمای نشریه‌ها ۲۰۱۸: جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های ارزیابی جهانی» منتشر شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، در این گزارش جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های جهانی ارزیابی در سال ۲۰۱۸ آمده است که داده‌های آن از عملکرد نشریه‌ها در سال ۲۰۱۷ گردآوری شده‌اند. افزون بر این، روند سالانه شمار و میزان تأثیر نشریه‌های ایرانی در این نظام‌ها به همراه جدول‌های مقایسه‌ای با کشورهای منطقه نیز گزارش شده است. حضور در نمایه‌نامه «وب‌آو‌ساینس»، حضور در نمایه‌نامۀ «اسکوپوس»، ضریب تأثیر، امتیاز استنادی، شاخص «اسنیپ»، و رتبه‌بندی نشریه‌های «سکیمگو» از سرفصل‌های این گزارش هستند.

با افزایش شمار نشریه‌ها در نیمه دوم سده بیستم متخصصان علم‌سنجی کوشیدند سنجه‌هایی برای ارزیابی اعتبار و کیفیت آنها درست کنند. از این روی، سنجه‌هایی کمی و کیفی ساخته شدند و پس از آن نظام‌هایی جهانی برای بررسی اعتبار و کیفیت نشریه‌ها بر پایه این سنجه‌ها پدید آمدند. دو نمایه استنادی «وب‌آو‌ساینس» و «اسکوپوس» نخستین نظام‌ها برای سنجش کیفیت و اعتبار نشریه‌ها بوده‌اند که حضور یک نشریه در این نمایه‌ها خود گویای سطحی از کیفیت است، ولی در یک دهه گذشته نهادهای علم‌سنجی دیگری نیز کوشیده‌اند چارچوبی برای این کار طراحی کنند. در این میان مؤسسه علم‌سنجی «سایمگو» و «مرکز مطالعات علم و فناوری» در دانشگاه لایدن هلند نامدارترند.

بر پایه گزارش تازه سامانه «نما»، ۴۲ نشریه ایرانی دارای ضریب تأثیر در نمایه‌نامه «وب‌آو‌ساینس» حضور داشته‌اند که یک عنوان بیش از سال پیش است و بر این پایه ایران در جایگاه دوم میان کشورهای منطقه پس از ترکیه با ۶۰ عنوان نشریه جای دارد. افزون بر نشریه‌های دارای ضریب تأثیر، ۹۴ نشریه دیگر ایرانی نیز در «نمایه استنادی منابع نوپدید» هستند که ضریب تأثیر ندارند. میانگین ضریب تأثیر نشریه‌های ایرانی نمایه شده در «وب‌آو‌ساینس» ۰۵/۱ بوده که در مقایسه با مقدار ۸۵/۰ سال پیش رشد داشته است. همچنین،  ۱۶۶ نشریۀ ایرانی در نمایه‌نامه «اسکوپوس» حضور داشته‌اند که ۳۲ عنوان بیشتر از سال پیش است و بر این پایه ایران در جایگاه سوم میان کشورهای منطقه پس از مصر و ترکیه جای دارد.

بر پایه گزارش نمای نشریه‌ها ۲۰۱۸، میانگین امتیاز استنادی نشریه‌های ایرانی ۷۷/۰ بوده و این اندازه ایران را در جایگاه چهارم میان کشورهای منطقه پس از عربستان سعودی، مصر، و امارات متحده عربی جای داده است. افزون بر این، گزارش نشان می‌دهد که میانگین شاخص «اسنیپ» نشریه‌های ایرانی ۵۵/۰ است و بر این پایه ایران در جایگاه پنجم میان کشورهای منطقه جای دارد. همچنین، ۱۷۱ نشریۀ ایرانی نیز در فهرست رتبه‌بندی نشریه‌های «سکیمگو» دیده می‌شوند که ۳۱ عنوان نسبت به گزارش سال پیش رشد داشته است و بر این پایه ایران در جایگاه سوم کشورهای منطقه پس از مصر و ترکیه جای دارد.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با راه‌اندازی سامانۀ «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش‌هایی کاربردی در اختیار سیاست‌گذاران قرار ‌دهد. سامانۀ «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه