خبر

۲۳ موسسه ایرانی در فهرست برترین‌های سال ۲۰۱۸ میلادی

در رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن» در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۲۳ موسسه ایرانی در فهرست برترین‌ها جای گرفتند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» و بر پایه گزارش «مرکز علوم و فناوری دانشگاه لایدن» درباره رتبه‌بندی موسسه‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۲۳ موسسه ایرانی در فهرست برترین‌ها جای گرفته‌اند. دانشگاه‌های کاشان، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، تهران، بوعلی سینا، علوم پزشکی تبریز، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، شیراز، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، علوم پزشکی مشهد، گیلان، صنتی امیرکبیر، اصفهان، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی اصفهان، شهید باهنر کرمان، آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات، و علوم پزشکی شیراز در سیاهه پایانی این نظام رتبه‌بندی در میان ۹۳۸ موسسه پیشگام جهان هستند. نظام رتبه‌بندی «لایدن» از نظام‌های دقیق و پیچیده رتبه‌بندی است که موسسه‌ها را بر پایه شاخص‌های علم‌سنجی ارزیابی می‌کند.

نظام رتبه‌بندی «لایدن» هرساله نام بیش از ۹۰۰ موسسه در سراسر جهان را در سیاهه موسسه‌های برتر منتشر می‌کند و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر می‌سنجد. این نظام رتبه‌بندی برای ارزیابی موسسه‌ها از نُه سنجه در دو گروه «تاثیر» و «همکاری» بهره می‌گیرد. موسسه‌های برتر در این نظام، رتبه فراگیری ندارند و می‌توان رتبه آنها را در سنجه‌های گوناگون پایش کرد. در جدول یک، امتیاز و رتبه جهانی موسسه‌های ایرانی در بخش «تاثیر» و در جدول دو، امتیاز و رتبه جهانی آنها در بخش «همکاری» آمده است. نام موسسه‌ها در جدول یک، بر پایه رتبه آنها در سنجه «نسبت انتشارات در ۱۰% نخست» و در جدول دو بر پایه «نسبت همکاری با کشورها» آمده است.

 

جدول ۱. امتیاز (نسبت انتشارات به درصد) و رتبه جهانی موسسه‌های ایرانی در بخش «تاثیر» در نظام رتبه‌بندی «لایدن»

نام موسسه

انتشارات در

۱% نخست

انتشارات در

۵% نخست

انتشارات در

۱۰% نخست

انتشارات در

۵۰% نخست

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

دانشگاه کاشان

۴۲۰

۰.۹%

۳۳۸

۵.۱%

۳۴۰

۱۰.۴%

۳۶۵

۵۲.۲%

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۹۵

۰.۶%

۵۵۸

۳.۹%

۵۸۱

۸.۲%

۶۳۰

۴۶.۵%

دانشگاه شهید بهشتی

۶۴۱

۰.۶%

۶۰۶

۳.۷%

۵۹۶

۷.۹%

۷۰۲

۴۴.۳%

دانشگاه بوعلی سینا

۶۷۴

۰.۵%

۶۲۸

۳.۶%

۶۱۴

۷.۸%

۶۰۰

۴۷.۴%

دانشگاه تربیت مدرس

۶۶۵

۰.۵%

۶۹۱

۳.۲%

۶۵۴

۷.۴%

۶۶۲

۴۵.۵%

دانشگاه صنعتی شریف

۷۱۱

۰.۵%

۷۱۸

۳.۰%

۶۶۴

۷.۳%

۶۲۰

۴۶.۹%

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۷۷۷

۰.۴%

۷۷۲

۲.۶%

۶۷۳

۷.۲%

۶۷۹

۴۴.۹%

دانشگاه صنتی امیرکبیر

۷۷۱

۰.۴%

۷۰۸

۳.۱%

۶۷۴

۷.۲%

۶۳۹

۴۶.۲%

دانشگاه تهران

۷۳۵

۰.۵%

۶۲۲

۳.۶%

۶۷۶

۷.۱%

۶۴۲

۴۶.۲%

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۶۲

۰.۷%

۶۴۴

۳.۵%

۶۸۶

۷.۱%

۵۷۸

۴۷.۹%

دانشگاه تبریز

۷۴۱

۰.۴%

۷۳۴

۲.۹%

۷۰۸

۶.۸%

۶۸۰

۴۴.۹%

دانشگاه گیلان

۸۱۷

۰.۴%

۷۶۳

۲.۷%

۷۰۹

۶.۸%

۷۴۵

۴۳.۰%

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵۳۶

۰.۷%

۶۴۰

۳.۵%

۷۳۱

۶.۶%

۷۴۳

۴۳.۰%

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۴۳۲

۰.۹%

۷۰۲

۳.۱%

۷۴۴

۶.۳%

۷۹۱

۴۱.۳%

دانشگاه شیراز

۷۸۴

۰.۴%

۷۴۵

۲.۸%

۷۴۶

۶.۳%

۸۰۳

۴۰.۷%

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۵۸

۰.۷%

۶۶۷

۳.۳%

۷۵۶

۶.۲%

۷۷۸

۴۱.۷%

دانشگاه اصفهان

۸۶۴

۰.۳%

۷۷۴

۲.۶%

۷۹۴

۵.۸%

۸۱۷

۴۰.۳%

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۸۵

۰.۴%

۸۶۷

۲.۰%

۸۵۸

۴.۹%

۸۴۹

۳۹.۱%

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۹۲۲

۰.۲%

۸۹۶

۱.۸%

۸۷۲

۴.۷%

۸۳۷

۳۹.۶%

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۹۰۸

۰.۲%

۸۸۸

۱.۸%

۹۱۳

۴.۱%

۸۸۰

۳۷.۶%

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم تحقیقات

۸۷۸

۰.۲%

۸۹۹

۱.۸%

۹۱۴

۴.۱%

۹۲۹

۳۳.۳%

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۹۳۵

۰.۱%

۸۹۱

۱.۸%

۹۲۸

۳.۶%

۹۳۲

۳۳.۰%

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۹۲۸

۰.۱%

۹۲۷

۱.۴%

۹۳۷

۲.۹%

۹۳۳

۳۲.۵%

 

جدول ۲. امتیاز (نسبت انتشارات به درصد) و رتبه جهانی موسسه‌های ایرانی در بخش «همکاری» در نظام رتبه‌بندی «لایدن»

نام موسسه

همکاری با موسسه‌ها

همکاری با کشورها

همکاری با صنعت

همکاری با شعاع کمتر از ۱۰۰ کیلومتر

همکاری با شعاع بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر

رتبه

امتیاز

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

دانشگاه تهران

۶۴۳

۷۵.۱%

۶۳۳

۳۲.۲%

۸۱۳

۲.۲%

۶۳

۲۴.۵%

۷۲۸

۲۰.۵%

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۰۶

۵۸.۷%

۶۴۲

۳۱.۹%

۹۱۶

۱.۱%

۶۸۹

۷.۶%

۶۲۱

۲۳.۷%

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۵۸۳

۷۶.۵%

۶۷۱

۳۰.۴%

۸۹۶

۱.۳%

۴۱۲

۱۲.۲%

۷۳۰

۲۰.۵%

دانشگاه صنعتی شریف

۸۶۵

۶۴.۹%

۶۹۲

۲۹.۴%

۸۳۲

۲.۰%

۱۰۴

۲۱.۴%

۷۳۶

۲۰.۴%

دانشگاه شیراز

۸۹۷

۶۰.۷%

۷۳۸

۲۶.۷%

۸۸۶

۱.۵%

۶۶۴

۷.۹%

۷۷۴

۱۸.۷%

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۵۹۶

۷۶.۲%

۷۴۷

۲۶.۱%

۹۲۲

۱.۰%

۳۲۱

۱۴.۰%

۸۰۶

۱۷.۶%

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹۴

۸۵.۴%

۷۵۶

۲۵.۸%

۸۵۸

۱.۸%

۱۹

۲۹.۲%

۸۱۴

۱۷.۳%

دانشگاه فردوسی مشهد

۸۹۶

۶۱.۱%

۷۷۳

۲۵.۲%

۸۹۹

۱.۳%

۵۴۴

۹.۷%

۸۲۷

۱۶.۴%

دانشگاه تبریز

۸۶۸

۶۴.۵%

۷۷۸

۲۴.۹%

۹۲۵

۱.۰%

۳۶۰

۱۳.۱%

۸۷۰

۱۴.۴%

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم تحقیقات

۸۳

۸۵.۸%

۷۹۲

۲۳.۸%

۸۹۳

۱.۴%

۱۰

۳۲.۶%

۷۸۹

۱۸.۰%

دانشگاه اصفهان

۸۹۱

۶۲.۲%

۸۰۰

۲۳.۶%

۹۰۵

۱.۲%

۳۷۹

۱۲.۷%

۹۱۶

۱۱.۱%

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۵۰

۸۲.۱%

۸۲۱

۲۲.۶%

۸۲۲

۲.۱%

۱۴

۳۱.۲%

۸۴۴

۱۵.۴%

دانشگاه شهید بهشتی

۸۲۴

۶۸.۴%

۸۲۹

۲۲.۳%

۸۴۸

۱.۸%

۴۴

۲۵.۹%

۸۶۳

۱۴.۵%

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵۷۰

۷۶.۷%

۸۳۶

۲۲.۰%

۹۲۴

۱.۰%

۳۵۲

۱۳.۳%

۸۸۹

۱۳.۲%

دانشگاه تربیت مدرس

۷۲۹

۷۲.۵%

۸۳۸

۲۱.۹%

۸۸۸

۱.۵%

۳۰

۲۷.۸%

۸۸۶

۱۳.۲%

دانشگاه صنتی امیرکبیر

۸۹۴

۶۱.۲%

۸۵۷

۲۰.۷%

۸۱۱

۲.۲%

۷۸

۲۳.۵%

۸۸۱

۱۳.۷%

دانشگاه بوعلی سینا

۹۰۱

۶۰.۵%

۸۶۴

۲۰.۴%

۹۱۴

۱.۱%

۶۰۱

۹.۰%

۸۹۴

۱۲.۹%

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۹۰۳

۵۹.۷%

۸۷۴

۱۹.۹%

۹۰۱

۱.۳%

۵۷

۲۴.۹%

۹۰۷

۱۱.۸%

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۸۳۸

۶۷.۴%

۸۸۹

۱۸.۹%

۸۸۵

۱.۵%

۶۰۵

۸.۹%

۸۷۷

۱۴.۰%

دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۱۳

۵۶.۷%

۸۹۷

۱۸.۷%

۸۸۹

۱.۵%

۷۳

۲۳.۹%

۹۱۰

۱۱.۷%

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۸۶۰

۶۵.۵%

۹۰۰

۱۸.۰%

۸۵۵

۱.۸%

۲۴۰

۱۶.۵%

۹۱۳

۱۱.۴%

دانشگاه گیلان

۹۱۴

۵۶.۶%

۹۱۱

۱۶.۴%

۹۳۷

۰.۶%

۳۸۶

۱۲.۶%

۹۲۳

۱۰.۳%

دانشگاه کاشان

۹۲۸

۵۲.۶%

۹۳۵

۱۲.۸%

۹۰۰

۱.۳%

۷۸۴

۵.۸%

۹۳۱

۸.۰%

افزودن دیدگاه

رویدادها

 
۰۸
اسفند
تحلیل‌ روند علمی کشور و پیش‌بینی فناوری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مورد مطالعه: سامانه گنج
دانشجو: اشکان خطیر استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر استاد مشاور: دکتر آزاده محبی استاد داور: دکتر...
۲۳
بهمن
ساخت مدل کسب‌و‌کار برای فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی دیجیتالی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
دانشجو: بهروز رسولی استاد راهنما: دکتر مهدی علیپور حافظی استاد مشاور: دکتر سام سلیمانی استاد داور:...