جایگاه تعامل انسان و رایانه در سیستم‌های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر منابع آموزشی باز و آزاد

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تاریخ برگزاری: 
۲۲ آذر ۱۳۹۱

سرفصل‌های سخنرانی:

  • مقدمه: نگاهی به راهبرد یادگیری الکترونیکی در ایران و جهان؛
  • مفهوم تعامل انسان و رایانه و نقش آن در بهبود یادگیری الکترونیکی؛
  • طراحی محیط‌های کاربرمحور در یادگیری الکترونیکی؛
  • راهبرد تجربه کاربر در بهبود فرایند یادگیری الکترونیکی؛ 
  • آزمون‌های کاربردپذیری در سیستم‌های یادگیری الکترونیکی؛ 
  • منابع آموزشی باز و کاربرد آن‌ها در یادگیری الکترونیکی؛
  • سنخ‌شناسی سیستم‌های یاددهی یادگیری الکترونیکی؛ 
  • ضرورت تدوین سند ملی راهبردی یادگیری الکترونیکی.
جایگاه تعامل انسان و رایانه در سیستم‌های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر منابع آموزشی باز و آزاد

افزودن دیدگاه