سخنرانی علمی

اصول نگارش کتاب‌های دانشگاهی

اصول نگارش کتاب‌های دانشگاهی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مصورسازی، فرایند شناختی و بازنمایی گرافیکی

مصورسازی، فرایند شناختی و بازنمایی گرافیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تحلیل هوشمند اطلاعات: تحلیل رفتار و تحلیل مکانی جستجوی اطلاعات

تحلیل هوشمند اطلاعات: تحلیل رفتار و تحلیل مکانی جست‌وجوی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مکتب اصطلاح‌شناسی شناختی

مکتب اصطلاح‌شناسی شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

حکمرانی داده‌ها در صنعت مخابرات

مکان: 
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سالن‌ نشست‌های علمی
اهمیت و ضرورت حاکمیت داده در توسعه اینترنت اشیا

اهمیت و ضرورت حاکمیت داده در توسعه اینترنت اشیا

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
فعالیت‌های بین‌المللی اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در بازنمایی دانش

فعالیت‌های بین‌المللی اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در بازنمایی دانش

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
حکمرانی داده‌ها در صنایع: کاربرد حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش

حکمرانی داده‌ها در صنایع: کاربرد حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش

مکان: 
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سالن‌ نشست‌های علمی

صفحه‌ها