سخنرانی علمی

وساطت فناوری و اخلاق

وساطت فناوری و اخلاق: با تکیه بر آرای برنو لاتور

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تحلیل روند یک حوزه علمی با استفاده از اطلاعات کتابشناختی مقالات

تحلیل روند یک حوزه علمی با استفاده از اطلاعات کتابشناختی مقالات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تاکتیک‌های جست‌وجو و هستی‌شناسی‌ها

تاکتیک‌های جست‌وجو و هستی‌شناسی‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
پارساها پس از دو دهه: در جست‌وجوی تاثیرات

پارسا پس از دو دهه: در جست‌وجوی تاثیر

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
چگونه اخلاق و فناوری باهم در ارتباطند؟

چگونه اخلاق و فناوری با هم در ارتباطند؟

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
اصول نگارش کتاب‌های دانشگاهی

اصول نگارش کتاب‌های دانشگاهی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مصورسازی، فرایند شناختی و بازنمایی گرافیکی

مصورسازی، فرایند شناختی و بازنمایی گرافیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تحلیل هوشمند اطلاعات: تحلیل رفتار و تحلیل مکانی جستجوی اطلاعات

تحلیل هوشمند اطلاعات: تحلیل رفتار و تحلیل مکانی جست‌وجوی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها