پردازش زبان طبیعی

نوع دوره: 
تاریخ تحصیلی: 
۱۳۹۶-۱۳۹۷
مقطع تحصیلی: 
نمایش در وب سایت: 
خیر

افزودن دیدگاه