برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک)

نوع دوره: 
تاریخ تحصیلی: 
۱۳۹۷-۱۳۹۸
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
نمایش در وب سایت: 
خیر

افزودن دیدگاه