ارزش‌آفرینی مشترک میان ذی‌نفعان (کاربران، کتابداران و طراحان) نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران

ارزش‌آفرینی مشترک میان ذی‌نفعان (کاربران، کتابداران و طراحان) نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۲۶۱-۲۹۰
چکیده

نظام‌های اطلاعاتی (مانند پایگاه‌های اطلاعاتی و نظام‌های کتابخانه‌ای) با ذی‌نفعان گوناگونی در ارتباطند و میان این ذی‌نفعان شکافِ شناختی وجود دارد. به بیان دیگر، بررسی دیدگاه ذی‌نفعان در قلمرو نظام‌های اطلاعاتی و این‌که چگونه می‌اندیشند و چه ارزش‌هایی را در استفاده از این نظام‌ها دارند، اهمیت پیدا می‌کند. بهره‌مندی از دانش همه افرادی که ذی‌نفع یک محصول هستند، می‌تواند به بهبود محصول‌ و ارائه خدمات نوآورانه و ارزش‌آفرینی برای همه آن‌ها منجر گردد. این امر با واکاوی ساختارِ دانشی ذی‌نفعان و کشف ارزش‌های مورد نظر آن‌ها در استفاده از یک محصول یا خدمت قابل دستیابی است. هدف این پژوهش، بررسی ساختارِ شناختی گروه‌های سه‌گانه ذی‌نفع نرم‌افزار‌های کتابخانه دیجیتال ایران (کاربران، کتابداران و طراحان) بر پایه نظریه وسیله- هدف و ترسیم نقشه شناختی آن‌ها در استفاده از این نرم‌افزار‌هاست. پژوهش حاضر تلاش دارد بازنمونی از مدل‌های ذهنی ذی‌نفعان نرم‌افزار‌های‌ کتابخانه‌های دیجیتال را ترسیم کند. این بازنمون، با ترسیم نقشه سلسله‌مراتبی ارزش (نقشه شناختی اجتماعی) آنها امکان‌پذیر است و به ارزش‌آفرینی مشترک از طریق شناخت نیازها و انتظارهای ذی‌نفعان از این نظام‌های اطلاعاتی منجر می‌شود. این‌ پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر رویکرد، شناختی است که با شیوه پیمایشی و رویکرد ترکیبی در گردآوری داده‌ها انجام شد. جامعه پژوهش حاضر شامل دو گروه نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتال در ایران (آذرخش، پاپیروس و ثنا) و ذی‌نفعان این نرم‌افزارها (۱۶ کاربر، ۲۱ کتابدار و ۵ طراح) بودند. گردآوری داده‌ها با مصاحبه (تکنیک‌ نردبان‌سازی) و تحلیل محتوای آن‌ها با روش کیفی جهت‌دار (با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA) انجام شد. با ترسیم نقشه سلسله‌مراتبی ارزش (نقشه شناختی) ذی‌نفعان مشخص شد، سه ارزش نهایی: «دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی»، «کشف (بازیابی) منابع اطلاعاتی مورد نظر» و «اشاعه و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش» و همچنین، ارزش ابزاری «کسب اطلاعات بیشتر درباره منبع اطلاعاتی»، پیامدهای کارکردی «پرهیز از اتلاف وقت در جستجو» و «بالابردن دقت در جستجو» و پیامدهای روانی- اجتماعی «احساس راحتی در استفاده از نظام» و «ابهام‌زدایی از نیاز اطلاعاتی» بیش از همه مورد توجه ذی‌نفعان قرار دارند. طراحان نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال لازم است ارزش‌ها، پیامدها و ویژگی‌های مهم ذی‌نفعان را برای طراحی این نرم‌افزارها مورد توجه قرار دهند تا بتوانند نیازهای اساسی و انتظارهای بنیادین ذی‌نفعان این نظام‌ها را برآورده سازند.

استناد: 

 

رجبعلی بگلو، رضا، رحمت‌الله فتاحی، و مهری پریرخ. ۱۳۹۸. ارزش‌آفرینی مشترک میان ذی‌نفعان (کاربران، کتابداران و طراحان) نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران. پژوهش‌‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۵ (۱): ۲۶۱-۲۹۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه