بررسی وضعیت موجود و آرمانی تأثیر مؤلفه‌های فنی بر کاربست شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

بررسی وضعیت موجود و آرمانی تأثیر مؤلفه‌های فنی بر کاربست شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۲
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲۲-۱۴۷
چکیده

هدف: امروزه شبکه‌های اجتماعی به دلیل برخورداری از قابلیت‌های گوناگون، نقش به‌سزایی را در ارائه خدمات در کتابخانه‌ها ایفا می‌کنند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های فنی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی درکتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران در دو وضعیت موجود و آرمانی پرداخته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی-‌تحلیلی می‌باشد ۱۴۶ .کتابدار شاغل در کتابخانه‌های مرکزی  ۴۰دانشگاه دولتی در مراکز استان‌های کشور که زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کنند جامعه و نمونه تحقیق بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که در برگیرنده ۱۰ مؤلفه فنی از جمله قابلیت دسترسی، سهولت استفاده، قابلیت چند رسانه‌ای بودن، ساختار و ارائه محتوای متناسب با نیاز مخاطبان، تازگی و روزآمد بودن، صحت و دقت، قابلیت درک و فهم مطالب‌، ساختار گرافیکی و دیداری مناسب، پوشش موضوعی (جامعیت)، برقراری ارتباط و کنش متقابل (تعامل‌پذیری) بود که براساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت طراحی شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و برای بررسی معناداری تفاوت‌ها از آمار استنباطی (آزمون تی جفتی) استفاده شد .
یافته‌‌ها: بر اساس یافته‌‌‌های پژوهش در رابطه با وضع موجود تأثیر مؤلفه‌های فنی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی، دو متغیر سهولت استفاده با میانگین ۴۷/۳ و قابلیت دسترسی با میانگین ۳۸/۳ بیشترین تأثیر را بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی داشتند. همچنین در مورد وضع آرمانی تأثیر مؤلفه‌های فنی، دو متغیر سهولت استفاده و تازگی و روزآمد بودن با میانگین ۵۶/۴ بیشترین تأثیر را بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی داشتند. به طور کلی یافته‌ها نشان داد که که میانگین کل تأثیر مؤلفه‌های فنی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در وضع موجود ۲۸/۳ در حد متوسط و در وضع آرمانی ۴۴/۴ در حد بالا قرار دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بین تأثیر عوامل فنی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی وجود دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار مناسبی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌ها وجود دارد و در وضعیت کنونی از این ظرفیت بهره‌برداری نمی‌شود. ارتقای وضعیت موجود در نهایت می‌تواند به ارتقای اثربخشی کتابخانه‌های دانشگاهی بیانجامد.
 

استناد: 

 

صابری، سمیرا، محمد حسن‌زاده، و فریبرز درودی. ۱۳۹۸. بررسی وضعیت موجود و آرمانی تأثیر مؤلفه‌های فنی بر کاربست شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی ۲۲ (۱): ۱۲۲-۱۴۷.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه