بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان

بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۵
شماره: 
۲۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۵۱-۱۶۶
چکیده

هدف: از آنجا که مدیریت دانش به عنوان یک تلاش روش‌مند و سنجیده موجود برای توسعه، ترویج، و کاربردی نمودن دانش موجود در سازمان‌ها در راه ایجاد ارزش افزوده مثبت، جهت کسب موفقیت و نائل شدن به اهداف سازمانی است، هدف پژوهش بررسی بکارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است.
روش: روش پژوهش پیمایشی بوده است. اطلاعات مورد نیاز به صورت نمونه‌گیری تصادفی، با توزیع پرسشنامه در بین ۱۴۴ نفر از کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان کرمان وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نشان می‌دهد؛ معیارهای مدیریت دانش؛ فرهنگ سازمانی، استراتژی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات رابطه معنادار و مستقیم با کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان، وجود دارد.
نتایج: با بکارگیری معیارهای مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی، کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌ها ارتقا می‌یابد. در تحلیل رگرسیونی متغیرهای فناوری اطلاعات با ضریب تعیین ۳۷/۰ و استراتژی ضریب تعیین ۳۰/۰ بیشترین تأثیر را بر کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌ها داشته‌اند.
 

استناد: 

درودی، فریبرز، و مجید عباسی. ۱۳۹۷. بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات ۲۵ (۲۴): ۱۵۱-۱۶۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه