تاثیر محدودیت‌های اطلاعاتی بر کاربری اطلاعاتی اینترنت در بین جوانان شهر تهران

تاثیر محدودیت‌های اطلاعاتی بر کاربری اطلاعاتی اینترنت در بین جوانان شهر تهران
چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
تهران
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۵
چکیده

این پژوهش درصدد بررسی تاثیر محدودیت­‌های اطلاعاتی بر تمایل به کاربری اطلاعاتی از اینترنت در بین وجوانان و جوانان شهر تهران است. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی تحقیق،‌ کاربری اطلاعاتی، استفاده از اینترنت به‌ منظور کسب اطلاعات، اهداف کاری و حرفه‌ای چون استفاده خبری، علمی و... تعریف شده است. با پشتوانه نظریه‌های ارتباطاتی و جامعه‌شناختی، تبیین نظری از تاثیر محدودیت­‌های اطلاعاتی بر تمایل به کاربری اطلاعاتی از اینترنت صورت گرفت. در تاثیر دو متغیر فوق، دو متغیر مداخله‌­گر یعنی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوادگی کاربران و سابقه کاربری آنها بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش نیز نوجوانان و جوانان واقع در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ شهر تهران در نظر گرفته شده است. بررسی داده­‌های مربوط به ۳۸۴ نفر از جامعه آماری نشان داد که نوجوان و جوانان از تمایل متوسط به کاربری اطلاعاتی برخوردارند. نتایج آزمون فرضیه نیز نشان داد محدودیت‌­های اطلاعاتی تأثیر معناداری در تمایل کاربران به کاربری اطلاعاتی از اینترنت دارد و در این بین، متغیرهای سابقه کاربری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوادگی نقش معناداری در این تاثیر ندارند.

استناد: 

گنجی، احمد، محمد ربیعی، و آذین رحمتی. ۱۳۹۵. تاثیر محدودیت‌های اطلاعاتی بر کاربری اطلاعاتی اینترنت در بین جوانان شهر تهران. مقاله ارائه شده در چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه