شهرام مدرس‌خیابانی

نقش پیکره‌های زبانی در تحلیل گفتمان

نقش پیکره‌های زبانی در تحلیل گفتمان: تحلیل گفتمان پیکره‌یار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن