زیبایی‌شناسی اطلاعات

زیبا‌یی‌شناسی اطلاعات در بستر مصورسازی اطلاعات

زیبا‌یی‌شناسی اطلاعات در بستر مصورسازی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن