سلسله نشست‌های تجاری‌سازی پژوهش؛ با تأکید بر پژوهش‌های علوم انسانی

الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی

الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سوء برداشت‌ها در تجاری‌سازی پژوهش در آموزش‌عالی ایران

سوء برداشت‌ها در تجاری‌سازی پژوهش در آموزش‌عالی ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن