فنی و مهندسی

طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ن‍اس‍اگ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اش‍ی‍ا اطلاع‍ات‍ی‌

استاد راهنما: 
رساله
تاریخ دفاع: 
اسفند ۱۳۹۴
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات

صفحه‌ها