ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور
فروردين ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (ای‍ران‍داک‌) ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍اوران‍ه‌ ک‍ش‍ور، ک‍ان‍ون‌ ای‍ن‌گ‍ون‍ه‌ اطلاع‍ات‌ را در ک‍ش‍ور ف‍راه‍م‌ م‍ی‌س‍ازد و از ای‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ م‍ه‍م‌ ن‍ظام‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور ق‍ل‍م‍داد م‍ی‌ش‍ود. ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ای‍ران‍داک‌ از ن‍ه‍اده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذارع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ و ح‍ص‍ول‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ از وج‍ود رواب‍ط لازم‌ در ب‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ ن‍ه‍اده‍ا، ب‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‌ خ‍اص‍ی‌ ن‍ی‍از داری‍م‌ ت‍ا ب‍ه‌ خ‍لاه‍ای‌ م‍وج‍ود پ‍ی‌ ب‍رده‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ راه‌ح‍ل‌ه‍ای‍ی‌ را ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد م‍دی‍ری‍ت‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ت‍ول‍ی‍د اطلاع‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، ب‍رای‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاران‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، ات‍خ‍اذ ن‍م‍ای‍ی‍م‌. در راس‍ت‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ای‍ن‌ ه‍دف‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر، ب‍ا ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ (ک‍ی‍ف‍ی‌- ک‍م‍ی‌) ت‍لاش‌ ن‍م‍وده‌ ض‍م‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود ای‍رن‍داک‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍طل‍وب‌ آن‌ را ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍م‍وده‌ و راهک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍طل‍وب‌ را ارائ‍ه‌ ن‍م‍ای‍د. ب‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌، ب‍ه‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌،‌ اب‍ت‍دا در ب‍خ‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و روش‌ ف‍رات‍رک‍ی‍ب‌، م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ ح‍م‍ای‍ت‌ ای‍ران‍داک‌ از ن‍ه‍اده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذار ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور ت‍وس‍ع‍ه‌ داده‌ ش‍د؛ و س‍پ‍س‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از م‍ف‍اه‍ی‍م‌ م‍دل‌ م‍ذک‍ور، ب‍ا ۱۱ ن‍ف‍ر از س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاران‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور ک‍ه‌ ب‍ا روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ازی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ ت‍ا وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود پ‍ش‍ت‍ب‍ان‍ی‌ ای‍ران‍داک‌ از دی‍دگ‍اه‌ آن‍ه‍ا م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍ی‍رد. در ب‍خ‍ش‌ ک‍م‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ و ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ از ۱۵ ن‍ف‍ر از خ‍ب‍رگ‍ان‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌، ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌؛ در ادام‍ه‌ آن‌، اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود ای‍رن‍داک‌ از دی‍دگ‍اه‌ ه‍ج‍ده‌ ن‍ف‍ر از م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‍داک‌ ب‍ا اب‍زار پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌، ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ای‍ران‍داک‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ از ن‍ه‍اده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذار ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ن‍دان‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ ن‍دارد ت‍ن‍ه‍ا در دو م‍ورد ارائ‍ه‌ م‍ش‍اوره‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‍ی‌ و ن‍ق‍د و ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ا ت‍ع‍ام‍ل‌ ن‍س‍ب‍ت‍ا م‍ت‍وس‍طی‌ ب‍ا ن‍ه‍اده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ ه‍م‍چ‍ون‌ وزارت‌ ع‍ت‍ف‌، ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ت‍ف‌ و ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از اطلاع‍ات‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود و ب‍ر اس‍اس‌ اس‍اس‌ن‍ام‍ه‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ای‍ران‍داک‌، اه‍داف‌ م‍طل‍وب‌ ای‍ران‍داک‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ از ن‍ه‍اده‍ای‌ س‍ی‍است‌گ‍ذار ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و راهک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ آن‍ه‍ا ارائ‍ه‌ ش‍د. ای‍ن‌ اه‍داف‌ م‍طل‍وب‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از: دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ و ن‍ظام‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ل‍ق‌ و ت‍ول‍ی‍د دان‍ش‌ و اطلاع‍ات‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاران‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور، ت‍ق‍وی‍ت‌ و ب‍ه‍ب‍ود ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ن‍ش‍ر و اش‍اع‍ه‌ دان‍ش‌ و اطلاع‍ات‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاران‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور، دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ و ن‍ظام‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ رض‍ای‍ت‌ب‍خ‍ش‌ در س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور، دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ و ن‍ظام‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ و ت‍ق‍وی‍ت‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ه‍ا، ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور، ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ در م‍ی‍ان‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذار ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، و دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ و ن‍ظام‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ راه‌‌ان‍دازی‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ظام‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ و اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‌ و ف‍ن‍اوری‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۵. ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه