طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ای‌ پ‍ای‍ش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ای‌ پ‍ای‍ش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌
فروردين ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌‌ای‌ از داده‌‌ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ ان‍دازه‌‌گ‍ی‍ری‌ و س‍ازم‍ان‌‌ی‍اف‍ت‍ه‌‌ان‍د، ک‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ و پ‍وی‍ای‍ی‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌ ی‍ک‌ ک‍ش‍ور (اع‍م‌ از پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ی‍ا اف‍ت‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌)، س‍اخ‍ت‌ درون‍ی‌، رواب‍ط ب‍ا دن‍ی‍ای‌ خ‍ارج‌ و م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ اه‍داف‌ درون‍ی‌ ی‍ا ب‍ی‍رون‍ی‌ را ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌‌ده‍ن‍د. ای‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ا ک‍ه‌ از م‍ل‍زوم‍ات‌ اس‍اس‍ی‌ ه‍ر ن‍وع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ی‌‌رون‍د، در ات‍خ‍اذ راه‍ب‍رده‍ا و س‍ی‍اس‍ت‌‌ه‍ا و راه‌‌ک‍اره‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ زی‍ادی‌ دارن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ی‍ا پ‍ن‍ه‍ان‌ ک‍ه‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌‌ه‍ای‌ خ‍اص‌ ی‍ا در ادام‍ه رون‍د م‍طل‍وب‌ پ‍دی‍د م‍ی‌‌آی‍ن‍د، ب‍رای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌س‍ازان‌ و ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ران‌ ن‍ق‍ش‌ ه‍ش‍دارده‍ن‍ده‌‌ای‌ دارن‍د. ت‍اک‍ن‍ون‌ درب‍اره ارزی‍اب‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ن‍اوران‍ه‌ و ن‍وآوران‍ه‌ ک‍ش‍ور ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ای‌ ب‍س‍ی‍اری‌ در اس‍ن‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍ش‍ور ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در گ‍زارش‌‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ز ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‌، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌ ک‍ش‍وره‍ا م‍ورد اش‍اره‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ف‍راوان‍ی‌ و پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ ای‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ا در اس‍ن‍اد و گ‍زارش‌‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ داخ‍ل‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، ن‍ش‍ان‌ از ض‍رورت‌ ت‍ج‍م‍ی‍ع‌، گ‍ردآوردی‌، ن‍ظم‌‌ده‍ی‌ و س‍ام‍ان‍دهای‌ ای‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ا ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ و ب‍ه‌ک‍ارگ‍ی‍ری‌ آنه‍ا دارد. طراح‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‍ی‌ ب‍ا ک‍ارک‍رده‍ای‌ م‍ذک‍ور ت‍ا ح‍دود زی‍ادی‌ م‍ی‌‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاران‌ و دس‍ت‌‌ان‍درک‍اران‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ای‌ م‍ورد ن‍ظرش‍ان‌ ک‍م‍ک‌ ن‍م‍ای‍د. ل‍ذا ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و پ‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‌، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د. در ای‍ن‌ راس‍ت‍ا، ک‍ل‍ی‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌‌ه‍ای‌ پ‍ای‍ش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌ م‍وج‍ود در م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ دس‍ت‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ و در پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ دو زب‍ان‍ه‌ ای‌ ب‍ا ام‍ک‍ان‌ روزآوری‌ و ج‍س‍ت‍ج‍و و ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ و پ‍ی‍ون‍د ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ م‍ی‌‌ش‍ود. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‍ی‌ ک‍ه‌ طراح‍ی‌ خ‍واه‍د ش‍د ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ در داخ‍ل‌ ک‍ش‍ور در زم‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ای‍ش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌، و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌‌ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ در پ‍ای‍ش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌ ک‍ش‍ور م‍ع‍رف‍ی‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۵. طراحی و ساخت پایگاه وب منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه