ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍واع‍د ص‍وری‌ ه‍م‍گ‍ون‌ گ‍روه‌‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ ب‍رای‌ ک‍ارب‍رد در پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍واع‍د ص‍وری‌ ه‍م‍گ‍ون‌ گ‍روه‌‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ ب‍رای‌ ک‍ارب‍رد در پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
فروردين ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ ی‍ک‍ی‌ از ح‍وزه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ اس‍ت‌. ت‍رج‍م‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ و درک‌ م‍ت‍ن‌ دو زم‍ی‍ن‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ح‍وزه‌ پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ان‍د. در دس‍ت‌‌داش‍ت‍ن‌ ق‍واع‍د ص‍وری‌ زب‍ان‌ و ت‍ب‍دی‍ل‌ آن‌ه‍ا ب‍ه‌ ق‍واع‍د و ک‍ده‍ای‌ ق‍راردادی‌ از م‍ل‍زوم‍ات‌ و داده‌ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ در ای‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ا اس‍ت‌. اس‍ت‍خ‍راج‌ ق‍واع‍د دس‍ت‍وری‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ و ع‍رض‍ه‌ ک‍ده‍ا و ق‍واع‍د ق‍راردادی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ ص‍وری‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ اس‍ت‌. ت‍اک‍ن‍ون‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ طور ج‍داگ‍ان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ و ب‍رای‌ آن‍ه‍ا ک‍ده‍ا و ق‍واع‍د ق‍راردادی‌ ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ طرح‌ ک‍ده‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌ ب‍رای‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ در طرح‌ه‍ای‌ ج‍داگ‍ان‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ و ه‍م‍گ‍ون‌ ش‍ده‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ دره‍م‌‌ک‍رد و ج‍ام‍ع‌ آن‌ه‍ا ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، سید مهدی. ۱۳۹۵. تعیین قواعد صوری همگون گروه‌های دستوری برای کاربرد در پردازش زبان فارسی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه