م‍طال‍ع‍ه‌ رون‍د پ‍ژوه‍ش‌ در ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ده‌ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر و ت‍رس‍ی‍م‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ از آن‌

م‍طال‍ع‍ه‌ رون‍د پ‍ژوه‍ش‌ در ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ده‌ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر و ت‍رس‍ی‍م‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ از آن‌
خرداد ۱۳۹۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ل‍زوم‌ زم‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‌س‍ن‍ج‍ی‌ و ک‍ت‍اب‌س‍ن‍ج‍ی‌ در ص‍دد پ‍رداخ‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و در ای‍ران‌ در ده‌ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر چ‍ه‌ روی‍ک‍ردی‌ داش‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ چ‍ه‌ ح‍وزه‌‌ه‍ای‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌‌ان‍د؟ ب‍دی‍ن‌ م‍ن‍ظور پ‍س‌ از ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ واژه‌‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و زی‍رش‍اخ‍ه‌‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ ح‍وزه‌ و ن‍ی‍ز ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ادل‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ه‍ر ی‍ک‌ از واژه‌‌ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، ک‍ار ج‍س‍ت‌و‌ج‍وی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ واژه‌‌ه‍ای‌ گ‍زی‍ن‍ش‌ ش‍ده‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ (وب‌‌آو‌س‍ای‍ن‍س‌) و چ‍ن‍دی‍ن‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ (ب‍ا اع‍م‍ال‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ زم‍ان‍ی‌ ۱۰ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر) ان‍ج‍ام‌ ش‍د. داده‌‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍ده‌ از پ‍ای‍گ‍اه‌‌ه‍ا، در ح‍ی‍طه‌‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‌، زب‍ان‌، ک‍ش‍ور، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌، س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار، م‍ج‍ل‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ ی‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌ و ن‍وع‌ م‍درک‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. س‍پ‍س‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌‌آو‌س‍ای‍ن‍س‌ در ق‍ال‍ب‌ ف‍ای‍ل‌‌ه‍ای‌ ۵۰۰ رک‍وردی‌ ب‍رای‌ ت‍رس‍ی‍م‌ س‍اخ‍ت‍ار ع‍ل‍م‌ ب‍ه‌ ن‍رم‌‌اف‍زار ه‍ی‍س‍ت‌ س‍ای‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌‌ه‍ا در پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، وارد ش‍ده‌ و پ‍س‌ از ان‍ج‍ام‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ای‌ لازم‌ ب‍ر روی‌ آن‍ه‍ا ن‍ق‍ش‍ه‌ ع‍ل‍م‌ن‍گ‍اش‍ت‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ای‍ن‌ ح‍وزه‌ در ب‍ازه‌ زم‍ان‍ی‌ ۲۰۰۱- ۲۰۱۰ ت‍وس‍ط ای‍ن‌ ن‍رم‌‌اف‍زار ت‍رس‍ی‍م‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد م‍ق‍دار م‍ت‍وس‍ط ن‍رخ‌ رش‍د س‍الان‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در طی‌ س‍ال‌های‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌‌آو‌س‍ای‍ن‍س‌، ۱۰/۹ درص‍د و ب‍رای‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ۴۱/۷۶ درص‍د م‍ی‌‌ب‍اش‍د. در م‍ی‍ان‌ ۱۶۴ ک‍ش‍ور ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍دارک‌ ای‍ن‌ ح‍وزه‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا دارا‌ب‍ودن‌ رت‍ب‍ه‌ ۳۵ و ت‍ع‍داد ۲۲۱ م‍درک‌ ۰/۴ درص‍د ک‍ل‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍وق‌ را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌‌ده‍د. ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ م‍وض‍وع‍ی‌، ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ب‍ه‌وی‍ژه‌ داده‌‌ک‍اوی‌ و ن‍ی‍ز م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍وده‌ اس‍ت.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

صدیقی، مهری. ۱۳۹۰. م‍طال‍ع‍ه‌ رون‍د پ‍ژوه‍ش‌ در ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ده‌ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر و ت‍رس‍ی‍م‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ از آن‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه