ت‍دوی‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ارت‍ق‍ا ب‍ه‍ره‌‌وری‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران

ت‍دوی‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ارت‍ق‍ا ب‍ه‍ره‌‌وری‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران
فروردين ۱۳۷۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

این پروژه به منظور سازماندهی به امور اداری و پشتیبانی مرکز انجام می‌شود و هدف اصلی آن یکنواخت کردن روش‌های انجام کار و مستندسازی آن از طریق روش‌ها، دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و فرم‌ها می‌باشد. پروژه در سرفصل‌های تدارکات، کارگزینی امور رفاهی، آرشیو، بایگانی و دبیرخانه قابل بررسی است. نتایج حاصل از این پروژه مجموعه‌ای از سیستم‌های طراحی و مستند شده در سرفصل‌های ذکر شده می‌باشد. زمان اجرای پروژه پنج ماه پیش‌بینی شده که بالغ بر ۱۰۰۰ ساعت کار کارشناسی طلب می‌کند وهدف این پروژه سازماندهی به امور ستادی مرکز، نظام‌مند کردن روش‌های کاری، شناسایی و رفع موانع کار،‌تدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های انجام فعالیت‌ها.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

حائری، امید، سیروس ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، ایوب شیروانی، و علیرضا بوشهری. ۱۳۷۷. ت‍دوی‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ارت‍ق‍ا ب‍ه‍ره‌‌وری‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه