خ‍لاص‍ه‌ گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌ پ‍روژه‌ ای‍ج‍اد آرش‍ی‍و م‍ج‍ازی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور "آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر": گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌

خ‍لاص‍ه‌ گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌ پ‍روژه‌ ای‍ج‍اد آرش‍ی‍و م‍ج‍ازی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور "آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر": گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۷۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

این گزارش در مجموع دارای شش بخش است.

در بخش اول، مقدمات انجام شده برای آغاز پروژه آمده‌اند. بخش دوم به خلاصه گزارش انجام مرحله اول قرارداد اختصاص دارد. در بخش سوم خلاصه فعالیت‌های مربوط به مرحله دوم ارائه شده‌اند. در بخش چهارم به خلاصه گزارش فعالیت‌های انجام شده برای اجرای مرحله سوم اختصاص یافته است. بخش پنجم این گزارش به صورت وضعیت فعالیت‌های انجام شده مرحله سوم اختصاص دارد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

غریبی، حسین، و فرهاد شیرانی. ۱۳۷۴. خ‍لاص‍ه‌ گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌ پ‍روژه‌ ای‍ج‍اد آرش‍ی‍و م‍ج‍ازی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور "آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر": گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه