پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا، ک‍نگ‍ره‌‌ه‍ا و س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌

پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا، ک‍نگ‍ره‌‌ه‍ا و س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۷۱
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در چ‍ارچ‍وب‌ اول‍وی‍ت‌ طرح‌ه‍ای‌ اع‍لام‌ ش‍ده‌ از س‍وی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، طرح‌ م‍ذک‍ور ب‍ا گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍گ‍ره‌‌ه‍ا و س‍م‍پ‍وزی‍وم‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍ت‍ش‍ار اطلاع‍ات‌ آن‍ه‍ا و س‍ه‍ول‍ت‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ از طری‍ق‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ پ‍اس‍خگ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍ح‍ق‍ق‍ان‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ در اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍ور م‍ف‍ی‍د و ض‍روری‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د زی‍را ت‍اک‍ن‍ون‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا و س‍م‍پ‍وزی‍وم‌‌ه‍ا در ک‍ش‍ور ب‍ه‌ طور ج‍ام‍ع‌ و م‍ف‍ی‍د ان‍ج‍ام‌ ن‍پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ طرح‌ در ن‍ی‍م‍ه‌ دوم‌ س‍ال‌ ۱۳۶۸ ش‍روع‌ و ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ال‌ ۱۳۷۱ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ای‌ ای‍ران‌ از س‍ال‌ ۱۳۵۸ ت‍ا ۱۳۶۷ را گ‍ردآوری‌ و از طری‍ق‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ذخ‍ی‍ره‌ و م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

مرتضایی، لیلا، و حسین میری گرجی. ۱۳۷۱. پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا، ک‍نگ‍ره‌‌ه‍ا و س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه