ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ SCI (اس‌.‌س‍ی‌.‌آی‌.) در زم‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ طی‌ س‍ال‌ه‍ای ‌۱۹۹۳- ۱۹۹۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ SCI (اس‌.‌س‍ی‌.‌آی‌.) در زم‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ طی‌ س‍ال‌ه‍ای ‌1993- 1997
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۷۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ح‍ض‍ور ای‍ران‍ی‍ان‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ SCI در زم‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ طی‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۹۹۳ ت‍ا ۱۹۹۷ اج‍را ش‍ده‌ اس‍ت‌. ت‍لاش‌ گ‍ردی‍ده‌ در آن‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ع‍ی‍ن‍ی‌ از ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ SCI در س‍طح‌ ج‍ه‍ان‌، ای‍ران‌، ت‍ع‍دادی‌ از ک‍ش‍وره‍ا، و دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍ده‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ در ج‍ه‍ان‌ و در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا دو گ‍روه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ه‌، پ‍اک‍س‍ت‍ان‌، چ‍ی‍ن‌، ه‍ن‍د، ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌، ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌، ک‍وی‍ت‌، ع‍راق‌، و ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌‌ی‍اف‍ت‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ک‍ان‍ادا ژاپ‍ن‌ آل‍م‍ان‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه دس‍ت‌ آم‍ده‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌‌ده‍د ۰/۱ درص‍د از ت‍ول‍ی‍د م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارد. بی‍ش‌ از ن‍ی‍م‍ی‌ از ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ (۵۲/۸ درص‍د) در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از ب‍ی‍ن‌ رش‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا دارا ب‍ودن‌ ۵۵/۲۳ درص‍د از ت‍ول‍ی‍د ک‍ل‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌، ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ت‍ع‍داد م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ را ب‍ه‌ خ‍ود اخ‍ت‍ص‍اص‌ م‍ی‌‌ده‍د. ب‍ع‍د از آن‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ۲۵/۹۱ در ص‍د م‍ق‍الات‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌، ۱۲/۲۹ درص‍د در زم‍ی‍ن‍ه‌ ری‍اض‍ی‌، ۴/۹۹ درص‍د در زم‍ی‍ن‍ه‌ زی‍س‍ت‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌، و ۱/۵۸ درص‍د در زم‍ی‍ن‍ه‌ زم‍ی‍ن‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‌‌ب‍اشد. ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ رش‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ س‍ه‍م‌ ای‍ران‌ در ج‍ه‍ان‌، ۰/۱۴ درص‍د در ش‍ی‍م‍ی‌، ۰/۰۸۷ درص‍د در ف‍ی‍زی‍ک‌، ۰/۱۷ درص‍د در ری‍اض‍ی‌، ۰/۰۲ درص‍د در زی‍س‍ت‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ۰/۰۶۳ درص‍د در زم‍ی‍ن‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د. در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ۱۴ ک‍ش‍ور م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ول‍ی‍د ۱۵۵۷ م‍ق‍ال‍ه‌ در س‍طح‌ ک‍ل‌ م‍ق‍الات‌ و ب‍ا ت‍ول‍ی‍د ۸۲۲ م‍ق‍ال‍ه‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ در م‍ق‍ام‌ دوازده‍م‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. در ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا در ت‍ول‍ی‍د م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز ب‍ه ع‍ن‍وان‌ ف‍ع‍ال‌ت‍ری‍ن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د. ض‍م‍ن‌ آن‍ک‍ه‌ گ‍س‍ت‍رش‌ دوره‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ز ت‍اث‍ی‍ر م‍ث‍ب‍ت‍ی‌ را در اف‍زای‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ق‍الات‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌‌ده‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌‌ده‍د ب‍ی‍ن‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و پ‍رس‍ن‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ا ت‍ول‍ی‍د م‍ق‍الات‌ راب‍طه‌‌ای‌ م‍لاح‍ظه‌ ن‍م‍ی‌‌ش‍ود ام‍ا ب‍ی‍ن‌ س‍ران‍ه‌ GNP و ب‍ودج‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ا ت‍ول‍ی‍د م‍ق‍الات‌ راب‍طه‌ م‍ث‍ب‍ت‍ی‌ م‍لاح‍ظه‌ م‍ی‌‌ش‍ود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

انصافی، سکینه، و بهزاد دوران. ۱۳۷۸. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ SCI (اس‌.‌س‍ی‌.‌آی‌.) در زم‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ طی‌ س‍ال‌ه‍ای ‌۱۹۹۳- ۱۹۹۷. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه