ت‍دوی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‌ آم‍ای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ش‍ور

ت‍دوی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‌ آم‍ای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ش‍ور
فروردين ۱۳۹۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

این پژوهش با هدف اصلی تدوین الگوی مفهومی سامانه ملی آمایش منابع اطلاعات علمی و پژوهشی کشور با استفاده از شاخص‌های موثر و تعیین شاخص‌های موثر در آمایش منابع اطلاعات علمی پژوهشی (منابع انسانی، مالی، علمی و...) کشور و همچنین تعیین مولفه‌های موثر در هر یک از شاخص‌های آمایش منابع اطلاعات علمی پژوهشی کشور و به روش مطالعه اسنادی و طراحی الگو انجام شد. مراحل پژوهش به‌طور خلاصه عبارتند از: مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای تعیین شاخص‌ها و مولفه‌ها (مطالعه کتابخانه‌ای)؛ استخراج شاخص‌ها و مولفه‌‌ها، مطالعه متون به منظور تعیین ساختار مناسب الگوی مفهومی و طراحی الگو. به‌طور خلاصه می‌توان گفت در دسته‌بندی تحقیقات از نظر دوره زمانی پوشش تحقیق، پژوهش حاضر جزو مطالعات مقطعی، از نظر نوع و روش گردآوری داده‌‌ها تلفیقی از مطالعات اسنادی و مطالعات پیمایش متون و به سبب ماهیت پژوهش در زمره تحقیقات توسعه‌ای- کاربردی قرار می‌گیرد. شاخص‌های به‌کار رفته در تدوین الگو بر اساس مطالعات انجام شده و تحلیل و مقایسه با سایر شاخص‌های پژوهشی موجود در کشور، شاخص‌های پژوهشی سمات ملی بود که شامل، شاخص بودجه، نیروی انسانی، مقالات، مجلات، کتاب، جوایز، همایش و ... می‌باشد. الگوی مفهومی سامانه ملی آمایش منابع اطلاعات علمی و پژوهشی کشور به عنوان راهنمایی جهت راه‌اندازی و ساخت سامانه‌ای است که می‌تواند آمایش در حوزه منابع اطلاعات علمی و پژوهشی کشور را بر عهده گیرد سامانه به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بخش پژوهش کشور در پایش‌های مکانی و بررسی توزیع امکانات پژوهشی در سطح کشور جهت برنامه‌ریزی‌های آتی کمک می‌نماید، تحلیل مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی سازمان‌ها و دستگاه‌های پژوهشی و آموزشی را می‌تواند در زمینه‌های مختلف انجام دهد و با داشتن مجموعه‌ای جامع از اطلاعات علمی و پژوهشی در سطح کشور امکان رصد رشد علمی و پژوهشی کشور را میسر می‌سازد، همچنین مدیریت بهینه و کارای منابع، مزیت اصلی این سامانه خواهد‌ بود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

پورنقی، رویا. ۱۳۹۴. تدوین الگوی مفهومی سامانه ملی مکانی آمایش منابع اطلاعات علمی و پژوهشی کشور. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه