ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران‌
فروردين ۱۳۷۹
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ا ن‍ظری‌ اج‍م‍ال‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ آم‍وزش‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ ج‍دی‍د در ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌/ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍رار م‍ی‌‌ده‍د و ب‍ا ت‍ق‍س‍ی‍م‌‌ب‍ن‍دی‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌‌دس‍ت‌ آم‍ده‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ چ‍ون‌ گ‍روه‌‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌، ش‍رای‍ط پ‍ذی‍رش‌، م‍دت‌ دوره‌‌ه‍ا، ارزش‍ی‍اب‍ی‌ دان‍ش‍ج‍و، م‍درک‌‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌‌ درس‍ی‌، ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ارگ‍اه‍ی‌، ام‍ک‍ان‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌‌ه‍ا و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ت‍ف‍اوت‌‌ه‍ا و ش‍ب‍اه‍ت‌ را ف‍راه‍م‌ م‍ی‌‌س‍ازد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

م‍رت‍ض‍ایی‌، ل‍ی‍لا. ۱۳۷۹. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وض‍عیت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه