م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌

چکیده

در این طرح روزآمدی فهرست مستند اسامی موسسات درج شده است. هدف از اجرای این طرح گردآوری آخرین اطلاعات راجع به تغییر نام سازمان‌ها و موسسات و نهادهای دولتی، تغییر و تحولاتی که از جهت جدا شدن از سازمان مادور یا ادغام در سازمان‌های دیگر با تاکید بر پانزده سال گذشته (۱۳۶۵ تا کنون) می‌باشد تا با ایجاد امکان تولید پایگاه اطلاعات جامع از اسامی وزارتخانه‌ها،‌ نهادهای دولتی وسازمان‌های وابسته به آنها و ارائه تاریخچه کوتاهی از تغییر نام‌ها و همچنین ادغام‌ها و یا تجزیه‌ها مستندی جهت سازماندهان اطلاعات و سایر نیازمندان فراهم گردد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ش‍ی‍ران‍ی‌، فرهاد، مهنوش ب‍ه‍ن‍ام‌، آتوسا م‍ح‍م‍ودیان‌، و علی‌اصغر‌ ح‍ج‍ت‌پ‍ن‍اه. م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه