طراح‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و م‍س‍ت‍ن‍دات‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: مستندات اسامی سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌ها

طراح‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و م‍س‍ت‍ن‍دات‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: مستندات اسامی سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌ها
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

دراین طرح اسامی سازمان‌ها، نهادها و موسسات و شرکت‌ها مستند گردید.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

طراح‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و م‍س‍ت‍ن‍دات‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: مستندات اسامی سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌ها. ۱۳۸۳. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ کشور.

افزودن دیدگاه