ال‍گ‍وی‌ ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌

ال‍گ‍وی‌ ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ای‍ن‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍ه‌ ارائ‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌‌ه‍ا، ره‍ن‍م‍ود‌ه‍ا و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‍ی‌ م‍ی‌پ‍ردازد ک‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍رس‍ی‍م‌، س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌، ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌، و ن‍گ‍هداری‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ع‍م‍ران‍ی‌ و م‍س‍ت‍ن‍دات‌ ح‍اص‍ل‌ از اج‍رای‌ پ‍روژه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍ورد ن‍ی‍از ه‍س‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ ال‍گ‍و در ی‍ک‌ ف‍ص‍ل‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌، پ‍ن‍ج‌ ف‍ص‍ل‌ م‍ت‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد و س‍ه‌ پ‍ی‍وس‍ت‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و م‍ی‌ت‍وان‍د در ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از اج‍رای‌ پ‍روژ‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌، ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ و ن‍گ‍هداری‌ ای‍ن‌ گ‍روه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ی‍ک‌دس‍ت‍ی‌ ای‍ج‍اد ک‍ن‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نظری، مریم، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۴. ال‍گ‍وی‌ ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و م‍دارک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی.

افزودن دیدگاه