ن‍ظر‌س‍ن‍ج‍ی‌ از ب‍ازدی‍د‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ غ‍رف‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ در ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ دس‍ت‍اورد‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌ ۲۲ ل‍ف‍ای‍ت‌ ۲۶ آذر م‍اه‌ سال ۱۳۸۴

ن‍ظر‌س‍ن‍ج‍ی‌ از ب‍ازدی‍د‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ غ‍رف‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ در ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ دس‍ت‍اورد‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌ ۲۲ ل‍ف‍ای‍ت‌ ۲۶ آذر م‍اه‌ سال ۱۳۸۴
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این طرح به منظور بررسی عملکرد و کیفیت حضور  پژوهشگاه در نمایشگاه و شناسایی نقاط ضعف و قوت پژوهشگاه، تصمیم گرفته شد تا با استفاده از تنظیم پرسشنامه‌ای مدون، ارزیابی علمی و منسجمی از عملکرد پژوهشگاه در نمایشگاه به دست آید. هدف اصلی از این طرح بررسی میزان رضایت بازدیدکنندگان از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران می‌باشد، هدف میانی در این طرح ارزیابی بازدیدکنندگان از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه، بررسی نظرات بازدیدکنندگان از خدمات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، شناخت ویژگی‌های فردی بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

احمد گنجی. ۱۳۸۴. ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ از ب‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ غ‍رف‍ه پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ در ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ دس‍ت‍اورد‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌ ۲۲ لغ‍ای‍ت‌ ۲۶ آذر م‍اه سال ۱۳۸۴. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه