دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا با تاکید بر روش‌های شناسایی مسئله، وی‍ژه‌ مدیران ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌" ۲۰ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۲۱ آب‍ان‌ ۱۳۸۵

دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا، وی‍ژه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ۱۴ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۶ آب‍ان‌ ۱۳۸۵
فروردين ۱۳۸۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش حاضر دوره آموزشی "آشنایی با نظام پیشنهادها با تاکید بر روش‌های شناسایی مسئله" که در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۲۰ تا ۱۳۸۵/۸/۲۱ ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده است را معرفی می‌کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیت‌های قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای دوره، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت‌کنندگان نسبت به کیفیت دوره در هر روز، به مربی دوره و ارزیابی نهایی دوره می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

اب‍وئ‍ی‌ اردک‍ان‌، محمد. ۱۳۸۵. دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا با تاکید بر روش‌های شناسایی مسئله، وی‍ژه‌ مدیران ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌" ۲۰ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۲۱ آب‍ان‌ ۱۳۸۵. تهران:‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه