طراحی و مستندسازی فرایندهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌های آموزش، پژوهش، جذب، ترفیع، و ارتقا

چکیده

امروزه فرایندها همچون رگ‌ها جریان در آوردن فعالیت‌ها در بدنه سازمان‌ها را بر عهده دارند. لذا به منظور به جریان درآوردن امور با کیفیت مطلوب در سازمان لازم است با رویکرد سیستمی فرایندهای مقتضی را طراحی و اجرا نمود. مستندسازی فرآیندهای در حال اجرا راهکاری مطمئن و ضروری جهت پیشبرد اهداف هر نهاد می‌باشد. نیاز به حفظ و مدیریت بهینه فرایندها و ایجاد زمینه‌هایی برای شناسایی نقاط قابل بهبود از ارکان اصلی ارتقای کیفیت نهادها و ارگان‌ها می‌باشد. مدیریت فرایندهای هر نهاد و ارگان مستلزم توصیف دقیق فرایندها و مستندسازی آنها است. در پژوهش حاضر باتوجه به مزایای یاد شده از فرایندها و رویکرد فرایندی، فرایندهای پژوهشگاه را در حوزه‌های مختلف آموزش و پژوهش، جذب، ترفیع و ارتقا مستند شده و پایه‌ای به منظور هوشمندسازی و نرم‌افزاری نمودن فرایندها ایجاد شده است. به علاوه استخراج نیازهای اطلاعاتی واحد ارزیابی و تحول اداری به منظور ارائه گزارشات هوشمند، در این طرح انجام شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ارشادی، محمدجواد، امیرحسین صدیقی، و محمدمهدی ارشادی. ۱۳۹۷. طراحی و مستندسازی فرایندهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌های آموزش، پژوهش، جذب، ترفیع، و ارتقا. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه