طراحی چارچوب مفهومی بومی تعالی فناوری اطلاعات سازمانی

طراحی چارچوب مفهومی بومی تعالی فناوری اطلاعات سازمانی
همکار(ان): 
اسفند ۱۳۹۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

لزوم حصول اطمینان از هم‌سویی استراتژی‌های کسب‌وکار و فناوری اطلاعات با هدف بازنگری استراتژی‌های حوزه فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی آتی سازمان‌ها و عدم اطمینان از به‌کارگیری حداکثری منابع سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات از مشکلات کنونی توسعه این ابزار در سازمان‌های کشور است. از سویی تجربه ناکارمدی استفاده از مدل‌های بین‌المللی در راهبری فناوری اطلاعات کشور باعث شده است تا مشکلات راهبری فناوری اطلاعات در سازمان‌های مختلف همچنان تا حد زیادی پابرجا باشد. آنچنان که از دیدگاه خبرگان استخراج مشکلات مختلف راهبری فناوری اطلاعات و دسته‌بندی آنها به‌ منظور استخراج چارچوب جامع بهبود و تعالی فناوری اطلاعات ضروری می‌نماید.

در این طرح سعی می‌شود چارچوب تعالی راهبردی فناوری اطلاعات از ابعاد فرآیندی و کیفی، ابعاد کشف رضایت از اجرای فناوری و درنهایت الزامات و انتخاب فناوری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها توسعه یابد. این رویکرد این قابلیت را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و شرکت‌ها قرار می‌دهد که بتوانند با شناسایی خدمات قابل ارایه خود در راستای چشم‌اندازها و ماموریت‌های سازمانی، هم‌راستایی فناوری و بکارگیری آن را ایجاد نموده و در نتیجه خدمات و محصولات مناسب و بهره‌ور ارایه دهند. بنابراین در این قالب به تمامی ابعاد منابع انسانی، فناوری، فرایندی، فرهنگی و مدیریتی ارایه خدمات پرداخته می‌شود.

به منظور توسعه چارچوب جاری و با توجه به ملاحظات مختلف فنی، تجاری و مشتری‌گرایانه چارچوب، در طرح جاری از پنل خبرگان به منظور اعتبارسازی و اطمینان از کاربرد پذیری چارچوب در کشور استفاده شده است. در روش اجماعی که مبنای کار این تحقیق قرار گرفته است، پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم از ادبیات موضوع و به‌روش‌های موجود سعی می‌شود با استفاده از این پنل ملاحظات بومی‌سازی چارچوب ارائه شده در کشور در مدل لحاظ گردد.

در این مطالعه به بررسی انواع مدل‌های مرسوم در راهبری فناوری اطلاعات پرداخته شده و همچنین مدل‌های ارزیابی و پیاده‌سازی استراتژی و مدل‌های تعالی مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس مقایسه‌ی جامعی از حوزه‌های کارکرد مدل‌ها به عمل آمده و در جداول مقایسه‌ای، حوزه‌های تاثیرگذاری و همچنین نقاط قوت و ضعف آنها پایش شدند. بر اساس این مقایسات و بر اساس نظر خبرگان، مدل جامع ارزیابی عملکرد متوازن برای شکل دهی مناظر مختلف مستخرج از مدل‌ها انتخاب شده و کاربرد باقی مدل‌ها در این چارچوب و مناظر طراحی شده گنجانده شدند. همچنین نمونه جداول ارزیابی و شاخص‌های عملکردی برای ارزیابی سطح سازمان‌ها در این چارچوب بومی طراحی شدند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، و سمیه فتاحی. ۱۳۹۷. طراحی چارچوب مفهومی بومی تعالی فناوری اطلاعات سازمانی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه