طراحی چارچوب مفهومی بومی تعالی فناوری اطلاعات سازمانی

چکیده

لزوم حصول اطمینان از همسویی استراتژی‌های کسب‌وکار و فناوری اطلاعات با هدف بازنگری استراتژی‌های حوزه فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی آتی سازمان‌ها، عدم اطمینان از به‌کارگیری حداکثری منابع سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات و انحراف از بودجه و زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای برخی از پروژه‌های فناوری اطلاعات از مشکلات کنونی توسعه این ابزار در سازمان‌های کشور است. از سویی تجربه ناکارمدی استفاده از مدل‌های بین‌المللی در راهبری فناوری اطلاعات کشور و از سوی دیگر سردگمی متولیان فناوری اطلاعات از بهره‌گیری از مدل‌های بین‌المللی در کنار عدم تعهد سازمان‌ها در بهره‌گیری از مدل‌ها باعث شده است تا مشکلات راهبری فناوری اطلاعات در سازمان‌های مختلف همچنان پابرجا باشد. آنچنان که از دیدگاه خبرگان استخراج مشکلات مختلف راهبری فناوری اطلاعات و دسته‌بندی آنها به‌منظور استخراج چارچوب جامع بهبود و تعالی فناوری اطلاعات ضروری می‌نماید.

در این طرح سعی می‌شود چارچوب تعالی راهبردی فناوری اطلاعات از ابعاد فرآیندی و کیفی، ابعاد کشف رضایت از اجرای فناوری و درنهایت الزامات و انتخاب فناوری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها توسعه یابد. این رویکرد این قابلیت را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و شرکت‌ها قرار می‌دهد که بتوانند با شناسایی خدمات قابل ارایه خود در راستای چشم‌اندازها و ماموریت‌های سازمانی، همراستایی فناوری و بکارگیری آن را ایجاد نموده و در نتیجه خدمات و محصولات مناسب و بهره‌ور ارائه دهند. بنابراین در این قالب به تمامی ابعاد منابع انسانی، فناوری، فرآیندی، فرهنگی و مدیریتی ارائه خدمات پرداخته می‌شود.

به منظور توسعه چارچوب جاری و با توجه به ملاحظات مختلف فنی، تجاری و مشتری‌گرایانه چارچوب، در طرح جاری از پنل خبرگان به منظور اعتبارسازی و اطمینان از کاربرد پذیری چارچوب در کشور استفاده خواهد شد. در روش دلفی که مبنای کار این تحقیق قرار گرفته است، پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم از ادبیات موضوع و به‌روش‌های موجود سعی می‌شود با استفاده از این پنل ملاحظات بومی‌سازی چارچوب ارائه شده در کشور در مدل لحاظ گردد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، سمیه فتاحی و احمد گنجی. زودآیند. طراحی چارچوب مفهومی بومی تعالی فناوری اطلاعات سازمانی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه