ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در اف‍راد ۲۵ ت‍ا ۴۰ س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در اف‍راد ۲۵ ت‍ا ۴۰ س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در ای‍ن‌ طرح‌ در ص‍دد ب‍ودی‍م‌ ت‍ا ب‍ه‌ دو سوال‌ اص‍ل‍ی‌ پ‍اسخ‌ گ‍وی‍ی‍م‌؟ ن‍خ‍س‍ت‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ اف‍راد واق‍ع‌ در گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ ۲۵ ت‍ا ۴۰ س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ اس‍ت‌؟ و دوم‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در طول‌ زم‍ان‌ (از آغ‍از ک‍ارب‍ر ت‍ا زم‍ان‌ ان‍ج‍ام‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌) چ‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ح‍ولات‍ی‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌؟ ه‍ر ک‍دام‌ از ای‍ن‌ دو س‍وال‌ ب‍ه‌ ۸ س‍وال‌ ف‍رع‍ی‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍رن‍وع‌، اول‍وی‍ت‌، م‍ک‍ان‌، زم‍ان‌، م‍ی‍زان‌، ه‍زی‍ن‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ ف‍ردی‌ ی‍ا ج‍م‍ع‍ی‌ و اش‍ت‍غ‍ال‌ ص‍رف‌ ب‍ه ‌اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ی‍ا اش‍ت‍غ‍ال‌ ب‍ه‌ ک‍اره‍ای‌ دی‍گ‍ر ه‍م‌‌زم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ری‍ز گ‍ش‍ت‌. ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و ک‍یف‍ی‌ طراح‍ی‌ و اج‍را گ‍ردی‍د و داده‌‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ م‍ص‍احبه‌ ع‍م‍ق‍ی‌ ب‍ا ن‍م‍ون‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ از ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ک‍ارب‍ران‌ گ‍ردآوری‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ آش‍ک‍ار س‍اخ‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍ارب‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ح‍ال‌ ح‍اض‍ر ب‍دون‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ رون‍د ت‍ح‍ول‌ ک‍ارب‍ری‌ اف‍راد از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ی‍س‍ر ن‍م‍ی‌گ‍ردد. ب‍دی‍ن‌ م‍ع‍ن‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍ر چ‍ه‌ اف‍راد از س‍اب‍ق‍ه‌ و م‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍ری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍رخ‍وردار ب‍اش‍ن‍د ال‍گ‍وی‌ ک‍ارب‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت ‌ آن‍ان‌ ن‍یز ه‍دف‍م‍ن‍دت‍ر، س‍ن‍ج‍ی‍ده‌‌ت‍ر، و در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ب‍ا ث‍ب‍ات‌ت‍ر خ‍واه‍د‌ب‍ود. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ی‍ز ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ در ت‍وص‍ی‍ف‌ اس‍ت‍ف‍اده‌‌ه‍ای‌ خ‍ود از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ه‍ای‍ی‌ چ‍ون‌ چ‍ک‌‌ ک‍ردن‌ ایم‍ی‍ل‌، ی‍اه‍و مس‍ن‍ج‍ر (ال‍ب‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍ص‍د م‍ش‍اه‍ده‌ آن‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ آن‍ه‍ا)، م‍وت‍وره‍ای‌ ج‍س‍ت‌و‌ج‍و و اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ری‌ را اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ع‍م‍ول‍ی‌ و ع‍ادی‌ و ال‍ب‍ت‍ه‌ م‍ت‍داول‌‌ت‍ری‍ن‌ ن‍وع‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ دان‍س‍ت‍ه‌‌ان‍د. رون‍د ت‍ح‍ول‌ ان‍واع‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌، م‍وت‍ور ج‍س‍ت‌وج‍و، چ‍ت‌‌ک‍ردن‌، م‍ش‍اه‍ده‌ س‍ای‍ت‌های‌ پ‍ورن‍و و وب‌‌گ‍ردی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ را در م‍ی‍ان‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. در خ‍ص‍وص‌ اول‍ویت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ اف‍راد از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ش‍ون‍دگ‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍وت‍وره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و را در اول‍وی‍ت‌ اول‌ خ‍ود ق‍رار‌داده‌ان‍د. پ‍س‌ از چ‍ک‌‌ک‍ردن‌ ایم‍ی‍ل‌، ی‍اه‍و م‍س‍ن‍ج‍ر و اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ری‌ ق‍رار داد. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ در خ‍ص‍وص‌ رون‍د ت‍ح‍ول‌ اول‍ویت‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ن‍ی‍ز ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ چ‍ت‌، ایم‍ی‍ل‌ و س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ورن‍و از اس‍ت‍ف‍اده‌‌ه‍ای‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍ه ع‍ن‍وان‌ اول‍وی‍ت‌ه‍ای‌ اول‌ خ‍ود در اوای‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ی‍ان کرده‌اند.

افزودن دیدگاه