تهیه و تدوین منشور اخلاق پژوهش کیان در فضای مجازی

تهیه و تدوین منشور اخلاق پژوهش کیان در فضای مجازی
آبان ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

این طرح پژوهشی به دنبال ارائه منشوری اخلاقی در حوزه پژوهش‌های اینترنتی است. طرح مذکور با رویکردی تجویزی و مبتنی بر روش اقدام‌پژوهی تهیه و تدوین شده است. فرآیند اقدام‌پژوهی در چهار مرحله تحقق می‌یابد: ۱. تشخیص؛ ۲. برنامه اقدام؛ ۳. انجام اقدام؛ و ۴. ارزیابی اقدام. اهداف این طرح عبارتند از: ۱. تهیه و تدوین منشور اخلاق پژوهش در فضای مجازی برای تسهیل و ترغیب اساتید، دانشجویان و پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در جهت سازمان‌دهی اخلاقی فعالیت‌های پژوهشی مرتبط؛ ۲. هم‌افزایی و ارتقای توانایی‌های نظری و عملی با همکاری و مشارکت اعضای کارگروه تهیه و تدوین این منشور اخلاقی؛ و ۳. معرفی فرآیند گام به گام و پیشنهاد راه‌کاری تجویزی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تهیه و تدوین منشور اخلاق پژوهش در فضای مجازی.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ثقه‌الاسلامی، علیرضا. ۱۳۹۶. تهیه و تدوین منشور اخلاق پژوهش کیان در فضای مجازی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه