طراحی مدل کیفیت فراداده در سامانه ثبت پایان‌نامه‌/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل و خارج کشور

طراحی مدل کیفیت فراداده در سامانه ثبت پایان‌نامه‌/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل و خارج کشور
تاریخ: 
اسفند ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
وضعیت طرح: 
دسته‌بندی موضوعی: 
چکیده: 

سامانه ثبت پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان کل کشور به‌عنوان یکی از سامانه‌های حیاتی در ثبت و اشاعه مدارک علمی بوده و نقشی انکارناپذیر در توسعه پژوهش‌ها دارد. از این‌رو سطح کیفیت مطلوب سامانه تاثیر ویژه‌ای در ارتقا کیفیت پژوهش‌های محققین خواهد داشت. نام، کد ملی، مقطع تحصیلی، رشته دانشگاهی مشخصات استاد راهنما، مشخصات پیشنهاده و پایان‌نامه از مهم‌ترین اقلام اطلاعاتی می‌باشند. به‌ منظور بهبود سطح کیفیت در این سامانه تعیین وضعیت مطلوب هریک از اقلام اطلاعاتی سامانه ثبت اقدامی بنیادین محسوب می‌گردد. در این راستا مدل‌های کیفیت داده از متون علمی مختلف استخراج و جمع‌بندی گردیده و وضعیت مطلوب کیفیت فراداده‌های مربوط به پیشنهاده/ پایان‌نامه/ رساله‌ها ترسیم خواهد شد. بررسی وضعیت موجود فرایند ثبت و اشاعه مدارک علمی، مشکلات کیفی مشاهده شده، سیاست‌ها و راهبرد‌های اشاعه از اقدامات اصلی خواهد بود. نقش هریک از افراد درگیر در سامانه ثبت (نمایندگان دانشگاه‌ها، پرسنل واحد فراهم‌آوری) در قالب چک‌لیست‌های کنترل کیفی فراداده‌ها تبیین خواهد شد. چارچوبی به‌منظور درجه‌بندی این عدم انطباق‌ها (اصلی و جزئی) و همچنین اقدامات لازم در صورت بروز تعیین خواهد شد. این اقدامات شامل اصلاح فراداده، حذف آن، پذیرش و ارسال فراداده به نمایه‌ساز و ... تعیین خواهد شد. کلیه مستندات تدوین شده در قالب طرح کیفیت فراداده سامانه ثبت ارائه خواهد شد.

طبقه بندی موضوعی: 
فایل پیوست: 
استناد: 
ارشادی، محمدجواد. ۱۳۹۵. طراحی مدل کیفیت فراداده در سامانه ثبت پایان‌نامه‌/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل و خارج کشور. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی