طراحی مدل کیفیت فراداده در سامانه ثبت پایان‌نامه‌/‌رساله‌های دانش‌آموختگان داخل و خارج کشور

چکیده

سامانه ثبت پایان‌نامه/رساله‌های دانش‌آموختگان کل کشور بعنوان یک سامانه‌های حیاتی در ثبت و اشاعه مدارک علمی بوده و نقشی انکارناپذیر در توسعه پژوهش‌ها دارد. از این‌رو سطح کیفیت مطلوب سامانه تاثیر ویژه‌ای در ارتقای کیفیت پژوهش‌های محققین خواهد داشت. نام، کد ملی، مقطع تحصیلی، رشته دانشگاهی مشخصات استاد راهنما، مشخصات پیشنهاده و  پایان‌نامه از مهم‌ترین اقلام اطلاعاتی می‌باشند. به‌ منظور بهبود سطح کیفیت در این سامانه تعیین وضعیت مطلوب هریک از اقلام اطلاعاتی سامانه ثبت اقدامی بنیادین محسوب می‌گردد. در این راستا مدل‌های کیفیت داده از متون علمی مختلف استخراج و جمع‌بندی گردیده و وضعیت مطلوب کیفیت فراداده‌های مربوط به پیشنهاده/ پایان‌نامه/ رساله‌ها ترسیم گردید. بررسی وضعیت موجود فرایند ثبت و اشاعه مدارک علمی، مشکلات کیفی مشاهده شده، سیاست‌ها و راهبرد‌های اشاعه از اقدامات اصلی خواهد بود. نقش هریک از افراد درگیر در سامانه ثبت (نمایندگان دانشگاه‌ها، پرسنل واحد فراهم‌آوری) در قالب چک‌لیست‌های کنترل کیفی فراداده‌ها تبیین گردید. چارچوبی به‌ منظور درجه‌بندی این عدم انطباق‌ها (اصلی و جزئی) و همچنین اقدامات لازم در صورت بروز تعیین شد. این اقدامات اصلاح فراداده، حذف آن، پذیرش و ارسال فراداده به نمایه‌ساز و ... را شامل می‌شود. کلیه مستندات تدوین شده در قالب طرح کیفیت فراداده سامانه ثبت ارائه شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ارشادی، محمدجواد، جلال‌الدین نصیری،‌ و فرهاد شیرانی. ۱۳۹۶. طراحی مدل کیفیت فراداده در سامانه ثبت پایان‌نامه‌/‌رساله‌های دانش‌آموختگان داخل و خارج کشور. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه