ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ها

چکیده

ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ دلای‍ل‌ گ‍ون‍اگ‍ون‍ی‌ م‍ان‍ن‍د س‍رع‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ش‍ر ام‍روز، م‍ح‍دودی‍ت‌ زم‍ان‌ وی‌، ن‍ی‍از ب‍ه‌ آم‍وزش‌ ت‍م‍ام‌ ع‍م‍ر در ب‍س‍ی‍اری‌ از ح‍رف‍ه‌ه‍ا، ن‍ب‍ود ام‍ک‍ان‌ ادام‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ب‍رای‌ ب‍س‍ی‍اری‌ از اف‍راد، در ج‍ام‍ع‍ه‌‌ آم‍وزش‌ طرف‍داران‌ ب‍س‍ی‍اری‌ دارد. در ای‍ن‌ ش‍ی‍وه‌ ب‍ا ع‍رض‍ه‌‌ م‍ح‍ت‍وا و ان‍ج‍ام‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ا ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ی‍ا اک‍س‍ت‍ران‍ت‌، و م‍ان‍ن‍د آن‌ در م‍ح‍ی‍طی‌ ش‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌‌اف‍زار، ن‍رم‌‌اف‍زار، ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ارت‍ق‍ا م‍ی‌‌ی‍اب‍د. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ارائ‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ و دس‍ت‍رس‌‌پ‍ذی‍ر‌ س‍اخ‍ت‍ن‌ آن‍ه‍ا ب‍رای‌ ک‍ارب‍ران‌، ج‍ای‍گ‍اه‌ س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌‌ک‍ن‍ن‍ده‌‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و در راس‌ آن‍ه‍ا ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا در ای‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ج‍دی‍د ک‍ج‍اس‍ت‌؟ آی‍ا ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ در ای‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ خ‍وی‍ش‌ ادام‍ه‌ م‍ی‌‌ده‍د ی‍ا ای‍ن‍ک‍ه‌ از آن‌ ح‍ذف‌ خ‍واه‍د ش‍د؟ ب‍ررس‍ی‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌‌ده‍د ک‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ب‍رای‌ ب‍ق‍ای‌ خ‍ود در س‍اخ‍ت‍ار ج‍دی‍د آم‍وزش‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍ا ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط ج‍دی‍د، ن‍ق‍ش‌ خ‍ود را در آن‌ و ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ آن‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍از ت‍ع‍ری‍ف‌ ک‍ن‍ن‍د. ب‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا رش‍د م‍ف‍ه‍وم‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‍ی‌ م‍ان‍ن‍د ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ وی‍ژه‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ ت‍دری‍ج‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ان‍د. در ای‍ن‌ گ‍زارش‌ اب‍ت‍دا م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا، ک‍ت‍اب‍داری‌ از راه‌ دور، و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از راه‌ دور ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د. س‍پ‍س‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍ن‍د ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ای‌ وی‍ژه‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، م‍دل‍ی‌ از ی‍ک‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ وی‍ژه‌‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، و در پ‍ای‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و وب‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آن‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌ش‍ون‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، فخرالسادات محمدی، محمود خسروجردی، و یاسر جلالی‎منش. ۱۳۸۷. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‎ه‍ا در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه