ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
فروردين ۱۳۸۷
نوع طرح پژوهشی: 
دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

شیرانی، فرهاد، مینا حیدری، و سیاوش شیرانی. ۱۳۸۷. ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه