ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍اع‍ده‌‌ه‍ای‌ ص‍وری‌ واب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ گ‍روه‌ اس‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍رج‍م‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍اع‍ده‌‌ه‍ای‌ ص‍وری‌ واب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ گ‍روه‌ اس‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍رج‍م‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌
فروردين ۱۳۸۹
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پردازش زبان یکی از حوزه‌های پژوهشی هوش مصنوعی است. ترجمه ماشین نوعی از پردازش زبان از زبان مبدا به زبان مقصد است. زبان مبدا زبانی است که باید به زبانی دیگر (زبان مقصد) ترجمه شود. هدف از این طرح تعیین قاعده‌های صوری وابسته‌های پیشین گروه اسمی و کاربرد آن در ترجمه ماشینی می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، مهدی. ۱۳۸۹. ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ه‍ای‌ ص‍وری‌ واب‍س‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ گ‍روه‌ اس‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍رج‍م‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاعات و مدارک علمی ایران. ‌.

افزودن دیدگاه