ب‍ازطراح‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ آم‍وزش‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌‌م‍دت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌

چکیده

واح‍د م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران (‌ای‍ران‍داک‌) در ح‍ال‌ ح‍اض‍ر از ی‍ک‌ س‍ام‍انه ت‍ح‍ت‌ وب‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ک‍وت‍اه‌‌م‍دت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍ی‍ازه‍ای‌ واح‍د م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ در طی‌ س‍ال‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ و ب‍ه‌‌ وج‍ود آم‍دن‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ت‍ازه‌، روزآم‍د‌س‍ازی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ ن‍و در ب‍س‍ت‍ر وب‌، ن‍ی‍از ب‍ه‌ ب‍ازطراح‍ی‌ ای‍ن‌ س‍ام‍ان‍ه‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ آن‌ وج‍ود دارد. در طراح‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ن‌ س‍ام‍ان‍ه‌ س‍ع‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود ب‍ا ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از آخ‍ری‍ن‌ ف‍ن‍اوری‌ه‍ا و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍دی‌ه‍ا و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍ن‍ون‍ی‌، ب‍ه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ت‍ازه‌ پ‍اس‍خ‌ داده‌ ش‍ود. ای‍ن‌ طرح‌ ب‍ا ت‍وس‍ع‍ه‌ و پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ ی‍ک‌ س‍ام‍انه ب‍رخ‍ط، پ‍اس‍خ‌گ‍وی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ خ‍واه‍د ب‍ود. ای‍ن‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از آخ‍ری‍ن‌ ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ م‍وج‍ود در ح‍وزه‌ وب‌ س‍ع‍ی‌ ب‍ر آن‌ دارد ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍طل‍وب‌ت‍ری‍ن‌ ش‍ک‍ل‌ ب‍ت‍وان‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍وج‍ود پ‍اس‍خ‌ ده‍د. در ت‍م‍ام‍ی‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ طراح‍ی‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ و پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ ای‍ن‌ س‍ام‍ان‍ه‌ از ف‍ن‍اوری‌ه‍ا و اب‍زاره‍ای‌ م‍ت‍ن‌ ب‍از اس‍ت‍ف‍اده‌ خ‍واه‍د ش‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

یزدی‌محمدی، محمود. ۱۳۹۴. ب‍ازطراح‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ آم‍وزش‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌‌م‍دت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه