ب‍ررس‍ی‌ گ‍ون‍اگ‍ون‍ی‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍ام‌ پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ (آی‌‌اس‌‌آی‌)

ب‍ررس‍ی‌ گ‍ون‍اگ‍ون‍ی‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍ام‌ پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ (آی‌‌اس‌‌آی‌)
فروردين ۱۳۸۹
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ض‍ب‍ط اس‍ام‍ی‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ دچ‍ار ت‍ش‍ت‍ت‌ و چ‍ن‍دگ‍ان‍گ‍ی‌ اس‍ت‌ و از ق‍اع‍ده‌ خ‍اص‍ی‌ پ‍ی‍روی‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍وع‌ ث‍ب‍ت‌ و ن‍گ‍ارش‌ اس‍ام‍ی‌ م‍ول‍ف‍ان‌ ای‍ران‍ی‌، ک‍ن‍ک‍اش‍ی‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ (آی‌‌اس‌‌آی‌) طی‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ دارد و ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌-‌پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ اس‍ت‌. در راس‍ت‍ای‌ اه‍داف‌ پ‍ژوه‍ش‌، ل‍ی‍س‍ت‌ ک‍ام‍ل‌ آث‍ار ای‍ران‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ Web of Science ب‍رای‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍د. ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ م‍وج‍ود ب‍رای‌ س‍ال‌ه‍ای‌ م‍ذک‍ور ۳۹۹۹۸ رک‍ورد ب‍ود. در م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍ع‍د، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ ش‍ده‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍وع‌ ن‍گ‍ارش‌ و ث‍ب‍ت‌ اس‍ام‍ی‌ (از ج‍ه‍ت‌ ای‍ن‌‌ک‍ه‌ دارای‌ ت‍ن‍وع‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ی‍ا ن‍ه‌) آن‍ه‍ا ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ و ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ه‍ری‍ک‌ از م‍ول‍ف‍ان‌ رک‍وردی‌ داده‌ ش‍د. ت‍ع‍داد ۲۲۸۱ ن‍ف‍ر دارای‌ ت‍ن‍وع‌ ن‍گ‍ارش‌ اس‍ام‍ی‌ (ن‍ام‌ و ن‍ام‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌) ب‍ودن‍د، از ای‍ن‌ ت‍ع‍داد ۳۹۷ ن‍ف‍ر آن‍ه‍ا زن‌ و ۱۸۸۴ ن‍ف‍ر آن‍ه‍ا م‍رد ه‍س‍ت‍ن‍د، م‍ی‌ب‍اش‍د. ۴۴/۳۳ درص‍د از م‍ق‍الات‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ م‍رب‍وط ب‍ه ‌س‍ال‌ ۲۰۰۷ و ۵۵/۶۷ درص‍د آن‍ه‍ا م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍ال‌ ۲۰۰۸ اس‍ت‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍وع‌ گ‍ون‍اگ‍ون‍ی‌ ن‍گ‍ارش‌ اس‍ام‍ی‌ ت‍ع‍داد ۲۲۰ م‍ورد از ۲۲۸۱ م‍ورد دارای‌ ت‍ن‍وع‌، ب‍ه‌‌ طور ت‍ص‍ادف‍ی‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ م‍ی‍زان‌ (ت‍ق‍ری‍ب‍ا ی‍ک‌ س‍وم‌ آن‍ه‍ا، ۲۹/۵۱ درص‍د) ن‍وع‌ گ‍ون‍اگ‍ون‍ی‌ ن‍گ‍ارش‌، م‍رب‍وط ب‍ه‌ اخ‍ت‍ص‍ارن‍وی‍س‍ی‌ ن‍ام‌ ب‍ود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۸۹. ب‍ررس‍ی‌ گ‍ون‍اگ‍ون‍ی‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍ام‌ پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ (آی‌‌اس‌‌آی‌). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه