طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌‌ه‍ا (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌)

طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌‌ه‍ا (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌)
فروردين ۱۳۹۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پروژه (طراحی نظام ارزیابی کمی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) به منظور قیاس خروجی حاصل از موسسات آموزش عالی، و توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در چهار بخش تعریف گردید. در بخش اول از این پروژه، تحت عنوان (شاخص‌های کمی ارزیابی پژوهش) به بررسی زوایا و ساختار انواع خروجی‌های مکتوب و غیر‌مکتوب علمی و نحوه‌ ارزیابی این آثار به وسیله‌ ابزارهای ارزشیابی همچون شاخص‌های رایج اثر‌سنجی پرداخته شد. در بخش دوم با عنوان (وزن‌دهی و اعتبار‌سنجی شاخص‌های ارزیابی و پیشنهاد نحوه محاسبه امتیاز پایان‌نامه) پایان‌نامه دارای دو بعد وابسته و مستقل از زمان دانسته شد. که ارزیابی بعد مستقل از زمان با نمره‌ داده شده توسط اساتید ارزیاب، و بعد وابسته به زمان نیز توسط شاخص‌های حاصل از بخش اول و در بستری از بازه‌های زمانی عمر پایان‌نامه ارزشیابی گشته و با استفاده از روشی پیشنهادی بر مبنای مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، امتیاز هر پایان‌نامه محاسبه گردید. بخش سوم پروژه نیز (طراحی مدل مفهومی سیستم ارزیابی پایان‌نامه‌ها و رساله‌‌ها) نام داشت که در حقیقت روش پیشنهادی به دست آمده برای محاسبه امتیاز پایان‌نامه را جزیی از یک سیستم قرار داده و به بررسی نیازها، عوامل موثر و خروجی حاصل، همچون بازیگران سیستم، فرایندهای اطلاعاتی و نحوه‌ ارتباطات آن‌ها پرداخته است. و در نهایت نیز خلاصه‌ کلیه گزارشات، به همراه مراحل پیاده‌سازی، زمان‌بندی پیاده‌سازی و سیستم‌های پیرامونی این مدل در بخش چهارم و با عنوان (جمع‌بندی) آورده شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

حسین‌زاده، یعقوب. ۱۳۹۰. طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌‌ه‍ا (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه