خبر

یازده مؤسسه ایرانی در سیاهه برترین‌های نظام رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»

بر پایه گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال ۲۰۱۸، یازده مؤسسه ایرانی در سیاهه مؤسسه‌های برتر جای گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال ۲۰۱۸، یازده مؤسسه ایرانی در سیاهه مؤسسه‌های برتر جای گرفته‌اند. دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «تهران»، «فردوسی مشهد»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی کردستان»، «اصفهان»، «شهید بهشتی»، و «علامه طباطبایی» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این سیاهه هست.

نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزه کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسه هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند. در جدول یک، امتیاز کل به همراه رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های برتر ایرانی و در جدول دو، رتبه و امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام آمده‌اند.

 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «راوند»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۶.۰۱۵

۱

۲۳۷

دانشگاه صنعتی شریف

۶۱.۰۹۲

۲

۲۹۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۸.۲۱۲

۳

۳۳۲

دانشگاه تهران

۵۵.۴۱۲

۴

۳۶۹

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۸.۲۸۸

۵

۴۷۲

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۵.۱۵۳

۶

۵۰۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۴.۸۷

۷

۵۱۲

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۴۲.۶۶۷

۸

۵۳۴

دانشگاه اصفهان

۳۱.۴۶۱

۹

۶۷۸

دانشگاه شهید بهشتی

۳۰.۶۲۸

۱۰

۶۹۰

دانشگاه علامه طباطبایی

۱۸.۵۶۲

۱۱

۷۶۸

 

 

جدول ۲. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «راوند»

نام مؤسسه

آموزش

پژوهش

تنوع جهانی

پایداری مالی

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

دانشگاه تهران

۱۷۵

۶۸.۹۸۶

۴۳۳

۴۸.۱۲۹

۶۷۰

۲۵.۱۵

۶۵۴

۳۶.۶۳۳

دانشگاه اصفهان

۵۷۷

۳۷.۵۷۳

۶۴۷

۲۵.۷۲۱

۷۷۴

۸.۴۴۱

۶۰۳

۴۱.۵۶۷

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۵

۹۰.۵۵۷

۴۶۷

۴۴.۹۱۷

۷۰۴

۲۰.۴۶۶

۲۱۶

۷۲.۷۳۲

دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۳

۶۳.۷۱۷

۲۹۶

۶۰.۵۳۵

۷۰۰

۲۰.۹۶۹

۲۶۲

۶۹.۱۹۳

دانشگاه شهید بهشتی

۴۷۹

۴۵.۱۱۳

۷۱۶

۱۷.۴

۷۷۱

۹.۷۷۵

۶۶۹

۳۵.۰۵

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۲۶۷

۶۰.۴۸۱

۶۳۰

۲۷.۸۵۵

۷۶۳

۱۰.۷۵۶

۵۵۰

۴۶.۴۰۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۵۷

۵۳.۹۱۲

۲۸۸

۶۱.۴۹۵

۶۳۴

۲۸.۷۰۸

۲۶۵

۶۹.۱۲۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۶۱

۳۹.۳۷۸

۳۷۵

۵۲.۹۸۲

۷۷۹

۶.۶۳۴

۴۳۳

۵۵.۴۶۹

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۴۷

۶۱.۷۴۹

۵۳۵

۳۸.۳۸۵

۶۸۰

۲۴.۱۷۵

۶۳۶

۳۸.۰۴۳

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۹۶

۴۳.۸۳۲

۴۰۳

۵۰.۸۴۶

۷۸۰

۶.۵۹۱

۵۳۲

۴۸.۳۴۵

دانشگاه علامه طباطبایی

۷۰۹

۲۴.۵۳۲

۷۵۷

۹.۶۵۱

۷۷۶

۶.۹۹۳

۶۵۷

۳۶.۴۳۲

 

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ رتبه‌بندی «راوند»، «Harvard University» با بیش‌ترین امتیاز پیشگام جهان است و «University of Chicago»، «California Institute of Technology-Caltech»، «Imperial College London»، «Stanford University»، «MIT»، «Columbia University»، «Northwestern University»، «Princeton University»، و «University of Cambridge» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. سامانه «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه