ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

پنلیست: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
حوزه‌های بنیادی انتخاب راهبردی کدامند؟
توانمندی مدل هم‌راستایی راهبردی با چه ویژگی‌هایی به تصویر کشیده می‌شود؟
کاربردهای ویژه هم‌راستایی از چه منظر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؟
چکیده: 

نقش فناوری اطلاعات از گرایش سنتی پشتیبانی مدیریتی، به نقشی راهبردی‌تر در سازمان تغییر و تکامل پیدا کرده است. برای درک  پتانسیل و نیروی بالقره فناوری اطلاعات در سازمان‌های آینده، چارچوب‌هایی وجود دارد. در این سخنرانی، مدل هم‌راستایی راهبردی، برای درک و هدایت نقش مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ این مدل در ارتباط با چهار حوزه بنیادی انتخاب راهبردی تعریف می‌گردد و توانمندی این مدل در ارتباط با دو ویژگی بنیادی مدیریت راهبردی  به تصویر کشیده می‌شود؛ در این سخنرانی به صورت خاص کاربردهای ویژه  هم‌راستایی از چهار منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تاریخ برگزاری: 
۰۳ بهمن ۱۳۹۶
ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

افزودن دیدگاه