دانشزایی میان‌سازمانی: رویکردی به ارتقا شبکه‌ورزی دانش

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تاریخ برگزاری: 
۱۵ دى ۱۳۸۹

سرفصل‌های سخنرانی:

  • گذر اجمالی بر مفاهیم اصلی در دانشزایی میان‌سازمانی؛
  •  نقش دانشزایی میان‌سازمانی در ارتقا شبکه‌ورزی دانش؛
  •  پردازش دیدگاه‌نگر مفاهیم به عنوان چارچوبی رایانشی برای تحقق دانشزایی؛
  •  ویژگی‎های دانش به دست آمده از طریق پردازش دیدگاه‌نگر مفاهیم؛
  •  امکان استفاده از «پردازش دیدگاه‌نگر مفاهیم» در شبکه‌ورزی مستندات علمی‌ـ تخصصی (معنادارسازی ساز وکارهای جستجو و پرسش- پاسخ از طریق وب معنایی).

سخنران: دکتر کامبیز بدیع، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دانشزایی میان‌سازمانی: رویکردی به ارتقا شبکه‌ورزی دانش

افزودن دیدگاه