فهرست تحلیلی مقالات مجله هنر و مردم (۱۳۴۲-۱۳۵۷)

فهرست تحلیلی مقالات مجله هنر و مردم (1342-1357)
۱۳۶۵
۱۳۷ صفحه
۳۰۰ ریال
چکیده

این‌ فهرست‌ موضوعی‌، شامل ‌ ۱۰۸۴ مقاله‌ مربوط به‌ ۱۶ دوره‌ مجله‌ هنر و مردم‌ منتشر شده‌ از آبان ‌۱۳۴۲ تا مهر ۱۳۵۷ است‌. اطلاعات‌ کتابشناختی‌ هر مقاله‌ همراه‌ با چکیده‌ای‌ از مقاله‌است‌. در پایان‌، دو فهرست‌ نام‌ کسان‌ و موضوع‌ها به‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ است‌.

استناد: 

موحد، صدیقه (پروانه). ۱۳۶۵. فهرست تحلیلی مقالات مجله هنر و مردم (۱۳۴۲-۱۳۵۷). ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه