ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ح‍وادث‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راک‍ز خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌

ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ح‍وادث‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راک‍ز خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌
پدیدآور: 
مترجم: 
۱۳۸۰
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۰۴۴
۸۵ صفحه
۵,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب با فصلی در مورد پیشگیری از حوادث شروع می‌شود. در فصل بعد، رهنمودهای کلی در جهت برنامه‌ریزی در مواقع اضطراری تشریح شده‌اند. رهنمودهای ارائه‌ شده به‌ طور عمده درباره شایع‌ترین نمونه‌های حوادث، شامل آسیب‌دیدگی کتاب‌ها، اسناد، مواد عکسبرداری‌ شده و این‌ گونه مدارک به علت آتش‌سوزی، سیل و غیره هستند و در دو بخش بررسی شده‌اند: در بخش اول اقدام‌های اولیه برای تثبیت وضع مواد آسیب‌دیده با آب بررسی شده‎اند. در بخش دوم ضمن تاکید بر لزوم حفاظت از مواد آسیب‌دیده، ضرورت حفاظت از این مواد در هنگام وقوع حوادث بعدی مد نظر قرار گرفته است.

استناد: 

اشمن، جان. ۱۹۹۵. ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ح‍وادث‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راک‍ز خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌. ترجمه مریم خسروی. ۱۳۸۰. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه