دانش ایران در سطح‌ بین‌المللی سال ۲۰۰۰

دانش ایران در سطح‌ بین‌المللی سال 2000
۱۳۸۱
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۲۰۶
۴۵۷ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است. به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه‌ یافته و ۹ کشور در حا‌ل‌ توسعه نیز انتخاب شده‌اند. و تولید علمی آنها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‌سنجی ارائه شده است. در بخش آمارهای مقایسه‌ای نیز تولید علمی ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه به همراه سایر شاخص‌های به کار گرفته‌ شده در این کتاب با سال ۱۹۹۹ مقایسه و میزان رشد آن محاسبه شده است.

استناد: 

انصافی، سکینه، و حسین غریبی. ۱۳۸۱. دانش ایران در سطح‌ بین‌المللی سال ۲۰۰۰. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌‏‫.

افزودن دیدگاه