دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
۱۳۸۱
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۱۴۱
۳۶۹ صفحه
۲۴,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است. به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه‌ یافته و ۹ کشور در حا‌ل‌ توسعه نیز انتخاب شده‌اند و تولید علمی آنها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است .همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‌سنجی ارائه شده است. علاوه بر آن در فصل ششم کتاب آمار مقالات چاپ‌ شده ایران در نشریات ISI به تفکیک گروه و رشته‌های تحصیلی در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ نیز ارائه و ضریب تاثیر و سهم ایران از جهان محاسبه شده است.

استناد: 

انصافی، سکینه، و حسین غریبی. ۱۳۸۱. دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه