اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه علوم‌ زمین

اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه علوم زمین
۱۳۸۴
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۲۷۳‬
۱,۱۹۴ صفحه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چکیده

با توجه به لزوم سازماندهی اطلاعات و مدارک علوم زمین در مراکز اطلاع‌رسانی کشور، مسئله تدوین و ترجمه اصطلاح‌نامه علوم زمین از اهمیت وی‍ژه‌ای برخوردار است. بدین منظور و در راستای اهداف طرح تدوین اصطلاح‌نامه علوم پایه در پ‍ژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کار تدوین و ترجمه اصطلاح‌نامه‌ای به زبان فارسی در حوزه علوم زمین آغاز شد.   

استناد: 

صدیقی، مهری، ملوک‌السادات حسینی بهشتی، و مهرداد نوروزی‌اقبالی. ۱۳۸۴. اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه علوم زمین. ۲ ج. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه